Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (Đề 15)

  • 313 lượt thi

  • 54 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

We run a very tight ship here, and we expect all our employees to be at their desks by eight o’clock and take good care of their own business.

Xem đáp án

A

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

run a tight ship: điều hành một cách nghiêm khắc và hiệu quả

A. tổ chức công việc không hiệu quả

B. quản lý một hệ thống kém linh hoạt

C. chạy nhanh hơn những người khác

D. có một chuyến hải trình tốt đẹp

run a tight ship >< organize things inefficiently

Dịch nghĩa: Chúng tôi điều hành công ty rất nghiêm ngặt ở đây, và chúng tôi kỳ vọng tất cả nhân viên của mình sẽ có mặt ở bàn làm việc trước 8 giờ và chăm chút tốt cho phần việc của mình.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

You should remember to tailor your CV to the job you are applying for.

Xem đáp án

A

Giải thích:

tailor (v): điều chỉnh cho phù hợp

A. không thay đổi

B. thích nghi

C. bảo vệ

D. thay đổi

tailor (v) >< keep unchanged

Dịch nghĩa: Bạn nên nhớ chỉnh sửa CV cho hợp với công việc mà bạn đang ứng tuyển.


Câu 3:

Mai is talking to Susan after school.

Mai: “Our living standards have been improved greatly.”

Susan: “______.”

Xem đáp án

C

Kiến thức: Tình huống giao tiếp

Giải thích:

Mai đang nói chuyện với Susan sau giờ học.

- Mai: “Mức sống của chúng ta đã cải thiện đáng kể.”

- Susan: “______.”

A. Cảm ơn vì đã nói thế

B. Đúng vậy, bạn thật tốt khi nói vậy

C. Đúng vậy. Mình rất đồng ý.

D. Không, bạn thật tốt khi nói vậy 

Câu 4:

Mary and her friend, Ann, are in a coffee shop.

Mary: “Would you like Matcha ice-cream or Caramel with jam?”

Ann: “______.”

Xem đáp án

B

Kiến thức: Tình huống giao tiếp

Giải thích:

Mary và bạn của cô, Ann, đang ở trong một quán cà phê.

- Mary: “Bạn muốn ăn kem trà xanh hay caramel với mứt?”

- Ann: “______.”

A. Cái nào cũng không được. Chúng đều ngon.

B. Cái nào cũng được

C. Có, mình thích cả hai

D. Mình thích ăn tất cả chúng


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following question.

I regret not going to the airport to see her off.

Xem đáp án

A

Kiến thức: Kết họp câu

Giải thích:

Tôi hối hận đã không đến sân bay để tiễn cô ấy.

A. Tôi ước tôi đã đến sân bay để tiễn cô ấy. Cấu trúc wish + S + had + V3 = ước về một sự việc không có thật ở quá khứ

B. Tôi tiếc khi phải đến sân bay để tiễn cô ấy. → Sai nghĩa

C. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đến sân bay để tiễn cô ấy.  → Sai nghĩa

D. Giá mà tôi sẽ đến sân bay để tiễn cô ấy. → Sai nghĩa

Dịch nghĩa: Tôi hối hận đã không đến sân bay để tiễn cô ấy. = Tôi ước tôi đã đến sân bay để tiễn cô ấy.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận