Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (Đề 19)

  • 257 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

A

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích: 

A. private /ˈpraɪvət/ 

B. protect /prəˈtekt/ 

C. reform /rɪˈfɔːm/ 

D. regard /rɪˈɡɑːd/ 

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 1 khác với các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

B

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích: 

A. accurate /ˈækjərət/ 

B. important /ɪmˈpɔːtnt/ 

C. endanger /ɪnˈdeɪndʒə(r)/ 

D. erosion /ɪˈroʊʒən/

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 1 khác với các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết 2.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

Some of the passengers looked green around the gills after the trip! Their faces turned pale.

Xem đáp án

C

Kiến thức: Từ trái nghĩa 

Giải thích: 

green around the gills: xanh xao, ốm yếu 

A. tự tin 

B. hấp dẫn 

C. tràn đầy năng lượng 

D. kiệt sức 

green around the gills >< energetic 

Dịch nghĩa: Một số hành khách trông xanh xao sau chuyến đi! Mặt họ tái đi. 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

No one is quite sure why Walt Disney dressed the mouse in the shorts with two buttons and gave him the yellow shoes. 

Xem đáp án

C

Kiến thức: Từ trái nghĩa 

Giải thích: 

dress (v): mặc (quần áo)

A. wore out: làm hỏng, mòn 

B. made up: trang điểm 

C. took off: cởi bỏ (quần áo)

D. put on: mặc (quần áo) 

dress >< take off 

Dịch nghĩa: Không ai rõ tại sao Walt Disney lại mặc cho chú chuột chiếc quần đùi có hai cúc và đi đôi giày màu vàng cho chú chuột. 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Xem đáp án

C  

Kiến thức: Phát âm “ed”

Giải thích: 

A. conserved /kənˈsɜːvd/ 

B. borrowed /ˈbɒrəʊd/ 

C. invited /ɪnˈvaɪtɪd/ 

D. complained /kəmˈpleɪnd/ 

Phương án C có phần gạch chân được phát âm là /ɪd/, khác với các phương án còn lại có phần gạch chân được phát âm là /d/. 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận