Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (Đề 3)

  • 740 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The convention is an opportunity to enhance your business knowledge and polish your networking skills.

Xem đáp án

D

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

enhance (v): nâng cao

A. improve (v): cải thiện

B. enrich (v): làm giàu, phong phú hơn

C. intensify (v): tăng cường

D. diminish (v): giảm bớt

→ enhance >< diminish

Dịch nghĩa: Hội nghị là một dịp để bạn nâng cao kiến thức kinh doanh và trau dồi những kỹ năng xây dựng mối quan hệ của mình.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

You'll never win the case as your lawyer is still wet behind the ears.

Xem đáp án

C

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

Thành ngữ (Idiom): wet behind the ears: non nớt, chưa có kinh nghiệm

A. lack of responsibility: thiếu trách nhiệm

B. lack of money: thiếu tiền

C. full of experience: dày dặn kinh nghiệm

D. full of sincerity: tràn đầy sự chân thành

→ wet behind the ears >< full of experience

Dịch nghĩa: Bạn sẽ không bao giờ thắng kiện được vì luật sự của bạn vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm.


Câu 3:

The trend for children to multitask by juggling all sorts of electronic gadgets at the same time is (3) ________ damaging their levels of concentration, scientists have warned. Rocketing use of the Internet, iPods, mobile phones, and DVDs lies behind that finding. Scientists have confirmed the belief of many parents that it is impossible to concentrate on more than one thing at the same time. They found that children (4) ________ homework while sending messages via the Internet can end up spending 50% longer than if they had done each task separately.

David E Meyer, (5) ________ is the Professor of Cognitive Psychology at the University of Michigan, said that true multitasking is only possible for simple activities such as ironing and listening to the radio. He ran experiments demonstrating that young adults who had to switch from one maths problem to (6) ________ wasted significant amounts of time. Meyer said: "For situations involving more complex tasks, especially those requiring language, the total time taken to (7) ________ all the tasks done will increase greatly. Over long periods, this kind of multitasking can stress you out and lead to mental and physical exhaustion."

Dịch bài đọc:

Các nhà khoa học cảnh báo về xu hướng trẻ em làm nhiều việc cùng một lúc bằng cách đồng thời sử dụng qua lại tất cả các loại thiết bị điện tử đang gây tổn hại nghiêm trọng đến mức độ tập trung của họ. Việc sử dụng Internet, iPod, điện thoại di động và DVD tăng vọt là nguyên nhân đằng sau vấn đề đó. Các nhà khoa học đã xác nhận rằng nhiều bậc cha mẹ cho rằng không thể tập trung vào nhiều việc cùng một lúc. Họ phát hiện ra rằng trẻ em làm bài tập về nhà trong khi gửi tin nhắn qua Internet có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn 50% so với khi trẻ em thực hiện từng việc riêng lẻ.

          David E Meyer, Giáo sư Tâm lý học Nhận thức tại Đại học Michigan, nói rằng đa nhiệm thực sự chỉ khả thi đối với các hoạt động đơn giản như ủi quần áo và nghe đài. Ông đã tiến hành các thí nghiệm chứng minh rằng những người trẻ tuổi phải chuyển từ bài toán này sang bài toán khác lãng phí một lượng thời gian đáng kể. Meyer cho biết: "Đối với những tình huống liên quan đến các nhiệm vụ phức tạp hơn, đặc biệt là những nhiệm vụ đòi hỏi ngôn ngữ, tổng thời gian cần thiết để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ sẽ tăng lên rất nhiều. Trong thời gian dài, kiểu làm nhiều việc cùng lúc này có thể khiến bạn căng thẳng và dẫn đến kiệt quệ về tinh thần và thể chất."

 

The trend for children to multitask by juggling all sorts of electronic gadgets at the same time is (3) ________ damaging their levels of concentration, scientists have warned.

Xem đáp án

A

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

A. seriously (adv): nghiêm trọng

B. absolutely (adv): hoàn toàn

C. intensely (adv): mãnh liệt

D. extremely (adv): vô cùng

Dịch nghĩa: Các nhà khoa học cảnh báo xu hướng trẻ em làm nhiều việc cùng một lúc bằng cách đồng thời sử dụng tất cả các loại thiết bị điện tử đang gây tổn hại nghiêm trọng đến mức độ tập trung của chúng.


Câu 4:

The trend for children to multitask by juggling all sorts of electronic gadgets at the same time is (3) ________ damaging their levels of concentration, scientists have warned. Rocketing use of the Internet, iPods, mobile phones, and DVDs lies behind that finding. Scientists have confirmed the belief of many parents that it is impossible to concentrate on more than one thing at the same time. They found that children (4) ________ homework while sending messages via the Internet can end up spending 50% longer than if they had done each task separately.

David E Meyer, (5) ________ is the Professor of Cognitive Psychology at the University of Michigan, said that true multitasking is only possible for simple activities such as ironing and listening to the radio. He ran experiments demonstrating that young adults who had to switch from one maths problem to (6) ________ wasted significant amounts of time. Meyer said: "For situations involving more complex tasks, especially those requiring language, the total time taken to (7) ________ all the tasks done will increase greatly. Over long periods, this kind of multitasking can stress you out and lead to mental and physical exhaustion."

Dịch bài đọc:

Các nhà khoa học cảnh báo về xu hướng trẻ em làm nhiều việc cùng một lúc bằng cách đồng thời sử dụng qua lại tất cả các loại thiết bị điện tử đang gây tổn hại nghiêm trọng đến mức độ tập trung của họ. Việc sử dụng Internet, iPod, điện thoại di động và DVD tăng vọt là nguyên nhân đằng sau vấn đề đó. Các nhà khoa học đã xác nhận rằng nhiều bậc cha mẹ cho rằng không thể tập trung vào nhiều việc cùng một lúc. Họ phát hiện ra rằng trẻ em làm bài tập về nhà trong khi gửi tin nhắn qua Internet có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn 50% so với khi trẻ em thực hiện từng việc riêng lẻ.

          David E Meyer, Giáo sư Tâm lý học Nhận thức tại Đại học Michigan, nói rằng đa nhiệm thực sự chỉ khả thi đối với các hoạt động đơn giản như ủi quần áo và nghe đài. Ông đã tiến hành các thí nghiệm chứng minh rằng những người trẻ tuổi phải chuyển từ bài toán này sang bài toán khác lãng phí một lượng thời gian đáng kể. Meyer cho biết: "Đối với những tình huống liên quan đến các nhiệm vụ phức tạp hơn, đặc biệt là những nhiệm vụ đòi hỏi ngôn ngữ, tổng thời gian cần thiết để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ sẽ tăng lên rất nhiều. Trong thời gian dài, kiểu làm nhiều việc cùng lúc này có thể khiến bạn căng thẳng và dẫn đến kiệt quệ về tinh thần và thể chất."

 

They found that children (4) ________ homework while sending messages via the Internet can end up spending 50% longer than if they had done each task separately.

Xem đáp án

D

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

A. attend (v): tham dự

B. undergo (v): trải qua

C. engage (v): tham gia

D. tackle (v): giải quyết

Dịch nghĩa: Họ phát hiện ra rằng trẻ em giải quyết bài tập về nhà trong khi gửi tin nhắn qua Internet có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn 50% so với khi chúng thực hiện từng việc riêng lẻ.


Câu 5:

The trend for children to multitask by juggling all sorts of electronic gadgets at the same time is (3) ________ damaging their levels of concentration, scientists have warned. Rocketing use of the Internet, iPods, mobile phones, and DVDs lies behind that finding. Scientists have confirmed the belief of many parents that it is impossible to concentrate on more than one thing at the same time. They found that children (4) ________ homework while sending messages via the Internet can end up spending 50% longer than if they had done each task separately.

David E Meyer, (5) ________ is the Professor of Cognitive Psychology at the University of Michigan, said that true multitasking is only possible for simple activities such as ironing and listening to the radio. He ran experiments demonstrating that young adults who had to switch from one maths problem to (6) ________ wasted significant amounts of time. Meyer said: "For situations involving more complex tasks, especially those requiring language, the total time taken to (7) ________ all the tasks done will increase greatly. Over long periods, this kind of multitasking can stress you out and lead to mental and physical exhaustion."

Dịch bài đọc:

Các nhà khoa học cảnh báo về xu hướng trẻ em làm nhiều việc cùng một lúc bằng cách đồng thời sử dụng qua lại tất cả các loại thiết bị điện tử đang gây tổn hại nghiêm trọng đến mức độ tập trung của họ. Việc sử dụng Internet, iPod, điện thoại di động và DVD tăng vọt là nguyên nhân đằng sau vấn đề đó. Các nhà khoa học đã xác nhận rằng nhiều bậc cha mẹ cho rằng không thể tập trung vào nhiều việc cùng một lúc. Họ phát hiện ra rằng trẻ em làm bài tập về nhà trong khi gửi tin nhắn qua Internet có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn 50% so với khi trẻ em thực hiện từng việc riêng lẻ.

          David E Meyer, Giáo sư Tâm lý học Nhận thức tại Đại học Michigan, nói rằng đa nhiệm thực sự chỉ khả thi đối với các hoạt động đơn giản như ủi quần áo và nghe đài. Ông đã tiến hành các thí nghiệm chứng minh rằng những người trẻ tuổi phải chuyển từ bài toán này sang bài toán khác lãng phí một lượng thời gian đáng kể. Meyer cho biết: "Đối với những tình huống liên quan đến các nhiệm vụ phức tạp hơn, đặc biệt là những nhiệm vụ đòi hỏi ngôn ngữ, tổng thời gian cần thiết để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ sẽ tăng lên rất nhiều. Trong thời gian dài, kiểu làm nhiều việc cùng lúc này có thể khiến bạn căng thẳng và dẫn đến kiệt quệ về tinh thần và thể chất."

 

David E Meyer, (5) ________ is the Professor of Cognitive Psychology at the University of Michigan, said that true multitasking is only possible for simple activities such as ironing and listening to the radio.

Xem đáp án

A

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Giải thích:

Ta dùng đại từ quan hệ ‘who’ thay cho danh từ chỉ người ‘David E Meyer’ và ở vị trí chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ không xác định.

Dịch nghĩa: David E Meyer, Giáo sư Tâm lý học Nhận thức tại Đại học Michigan, nói rằng đa nhiệm thực sự chỉ khả thi đối với các hoạt động đơn giản như ủi quần áo và nghe đài.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận