(2023) Đề thi thử Tiếng anh Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh (Lần 1) có đáp án

  • 584 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The president, with his wife and children, are at home watching the news on television.

Xem đáp án

Hòa hợp chủ ngữ - vị ngữ:

Chủ ngữ được nối với nhau bởi “with” → động từ chia theo chủ ngữ thứ nhất (the president)

Sửa: are → is

Tạm dịch: Chủ tịch, và vợ con, đang ở nhà xem tin tức trên truyền hình

→ Chọn đáp án B


Câu 2:

When there are diametrically opposing views on a big issue that concerns millions of people, doing comprehensible research just makes sense.

Xem đáp án

Kiến thức từ vựng:

- comprehensible (adj): dễ hiểu

- comprehensive (adj): toàn diện

Sửa: comprehensible → comprehensive

Tạm dịch: Khi có nhiều quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về vấn đề to lớn làm hàng triệu người quan ngại, việc tiến hành nghiên cứu toàn diện là điều hợp lý.

→ Chọn đáp án D


Câu 3:

I prefer the second option - their advantages are simplicity and cheapness.

Xem đáp án

Tân ngữ số ít (second option) → dùng tính từ sở hữu ngôi 3 số ít chỉ vật

Sửa: their → its

Tạm dịch: Tôi thích sự lựa chọn thứ hai hơn - ưu điểm của nó là đơn giản và rẻ tiền.

→ Chọn đáp án D


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

"I'm sorry. I didn't do my homework.", Huyen said to her teacher.

Xem đáp án

“Em xin lỗi. Em đã không làm bài tập về nhà.”, Huyền nói với cô giáo của mình.

A. Huyền xin lỗi cô giáo vì đã không làm bài tập về nhà.

B. Huyền quên làm bài tập về nhà và cô nói lời xin lỗi cô giáo.

C. Sai ngữ pháp

D. Huyền cảm thấy tiếc vì đã không làm bài tập về nhà.

→ Chọn đáp án A


Câu 5:

Peter hasn't gone abroad to travel for nearly 5 years.

Xem đáp án

Peter đã không đi du lịch nước ngoài được gần 5 năm.

A. Peter đi du lịch nước ngoài lần cuối vào gần 5 năm trước.

B. Sai ngữ pháp

C. Đã gần 5 năm kể từ khi Peter đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên.

D. Đây là lần đầu tiên Peter đi du lịch nước ngoài được gần 5 năm

Cấu trúc:

S + have/has not + V3/V-ed + for (time) = S + last + V2/V-ed + (time) ago

→ Chọn đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận