(2023) Đề thi thử Tiếng anh Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh (Lần 1) có đáp án

  • 2582 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. served /sɜːvd/: phục vụ

B. hoped /həʊpt/: hi vọng

C. liked /laɪkt/: thích

D. watched /wɒtʃt/: xem

Đáp án A có âm “ed” phát âm là /d/, các đáp án còn lại phát âm là /t/.

→ Chọn đáp án A


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. park /pɑːk/ (n): công viên

B. start /stɑːt/ (n): sự bắt đầu

C. card /kɑːd/ (n): thẻ

D. catch /kætʃ/ (n): mưu kế, bẫy

Đáp án D có âm “a” phát âm là /æ/, các đáp án còn lại phát âm là /ɑː/.

→ Chọn đáp án D


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. express /ɪkˈspres/ (v): bày tỏ

B. enter /ˈen.tər/ (v): đi vào

C. employ /ɪmˈplɔɪ/ (v): thuê

D. reduce /rɪˈdʒuːs/ (v): giảm

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

→ Chọn đáp án B


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. purity /ˈpjʊə.rə.ti/ (n): sự tinh khiết

B. chemical /ˈkem.ɪ.kəl/ (n): chất hóa học

C. habitat /ˈhæb.ɪ.tæt/ (n): môi trường sống

D. destruction /dɪˈstrʌk.ʃən/ (n): sự phá hủy

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

→ Chọn đáp án D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Marry and John are talking about drinking water at night.

- Marry: “I don’t think we should drink too much water at night.”

- John: “___________. This can interrupt your sleep cycle and negatively impact heart health.”

Xem đáp án

Giải thích:

A. Bạn có thể nói lại lần nữa (Sai vì phải dùng You can say that again)

B. Mình không biết

C. Mình nghĩ là mình không thể đồng ý với bạn

D. Mình hoàn toàn đồng tình

Tạm dịch: Marry và John đang nói chuyện về việc uống nước vào ban đêm.

- Marry: “Mình không nghĩ rằng chúng ta nên uống nhiều nước vào ban đêm.”

- John: “Mình hoàn toàn đồng tình. Điều này có thể làm gián đoạn chu trình giấc ngủ và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch.”

→ Chọn đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận