(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa (Lần 2) có đáp án

  • 1232 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Strongly advocating healthy foods, Jane doesn't eat any chocolate. 

Xem đáp án

advocating (v) ủng hộ 

A. impugning (v) công kích, bài xích 

B. advising (v) khuyên bảo 

C. supporting (v) ủng hộ 

D. denying (v) phủ nhận 

=> advocating >< impugning 

Tạm dịch: Cực kỳ ủng hộ thực phẩm lành mạnh, Jane không ăn bất kỳ loại sô cô la nào

Choose A. 


Câu 2:

When he passes the entrance exam, his parents will be walking on air.

Xem đáp án

walking on air (idioms): rất vui sướng, hạnh phúc 

A. extremely happy =walking on air: cảm thấy vô cùng vui mừng, hạnh phúc 

B. extremely light: rất nhẹ 

C. feeling extremely unhappy: cảm thấy không hạnh phúc 

D. feeling extremely airy: cảm thấy rất vui 

=> walking on air >< feeling extremely unhappy 

Tạm dịch: Khi anh ấy vượt qua kỳ thi tuyển sinh, bố mẹ anh ấy sẽ được đi dạo trên không.

Choose C. 


Câu 3:

Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Xem đáp án

A. near /nɪə(r)/ 

B. clear /klɪə(r)/ 

C. fear /fɪə(r)/ 

D. bear /beə(r)/ 

Phương án D có phần gạch chân đọc là / eə/, còn lại đọc là /iə/ 

Choose D. 


Câu 4:

Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Xem đáp án

A. stopped /stɒpt/ 

B. joined /dʒɔɪnd/

C. cooked /kʊkt/ 

D. laughed /lɑːft/ 

Phương án B có phần gạch chân đọc là /d/, còn lại đọc là /t/ 

Choose B. 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges. 

Peter: "The water in this lake is getting worse and worse". 

John:" ____________". It is giving off a horrible smell.  

Xem đáp án

Peter và John nói chuyện với nhau. 

Peter: “Nước trong hồ càng ngày càng bẩn rồi”. 

John: “______________. Nó có mùi rất kinh khủng”. 

A. Mình đồng ý với bạn. 

B. Mình không nghĩ vậy. 

C. Mình không đồng ý. 

D. Đó không phải là vấn đề. 

Choose A. 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Diễm Châu
11:19 - 23/05/2023

không có gạch chân í