(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa (Lần 1) có đáp án

  • 1665 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

It was her performances in American idol that gained her an international reputation as a soprano.

Xem đáp án

A. hủy hoại

B. nâng cao

C. kiếm được

D. tận hưởng

gain (v): có được = earn

Tạm dịch: Chính màn trình diễn trong Thần tượng âm nhạc Mỹ đã giúp cô gầy dựng danh tiếng quốc tế với vai trò là một giọng nữ soprano.

→ Chọn đáp án C


Câu 2:

The lawyer promised that he would leave no stone unturned in trying to find more evidence to help Jake's case.

Xem đáp án

A. luôn thay đổi ý kiến

B. làm mọi việc có thể

C. giữ bất kì hòn đá nào mà anh ấy tìm thấy

D. ném tất cả những hòn đá đi

leave no stone unturned: tìm không sót cái gì, làm mọi việc = do everything possible

Tạm dịch: Luật sư đã hứa rằng anh ấy sẽ làm tất cả mọi thứ để cố gắng tìm nhiều bằng chứng hơn nhằm giúp cho vụ của Jake.

→ Chọn đáp án B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

His visit to Korea was delayed _______ his illness.

Xem đáp án

Liên từ/Trạng từ:

- because of + N/N-phrase: vì

- because + clause: vì

- in spite of + N/N-phrase: mặc dù

- although + clause: mặc dù

Chỗ trống đứng trước cụm danh từ → chọn A hoặc C

Tạm dịch: Chuyến đi đến Hàn Quốc của anh ấy đã bị hoãn vì anh bị bệnh.

→ Chọn đáp án A


Câu 4:

Today, many serious childhood diseases _______ by early immunization.

Xem đáp án

Câu bị động (Passive voice):

Câu bị động với động từ khiếm khuyết: V (modal) + be + V3/V-ed

Tạm dịch: Ngày nay, nhiều căn bệnh nghiêm trọng ở trẻ em có thể được phòng ngừa bằng việc tiêm ngừa sớm.

→ Chọn đáp án D


Câu 5:

After the flash flood, all the drains were overflowing _______ storm water.

Xem đáp án

Dạng động từ:

overflow with something: ngập trong cái gì

Tạm dịch: Sau trận lũ quét, tất cả ngũ cốc đã bị ngập trong nước lũ.

→ Chọn đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần Thy

Bình luận


Bình luận