(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh có đáp án

  • 768 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Our plans need to be flexible enough to cater for change of the needs of everyone

Xem đáp án

A. casual (adj): bình thường

B. suitable (adj): phù hợp

C. fixed (adj): cố định

D. adjustable (adj): có thể điều chỉnh

→ flexible (adj): linh hoạt >< fixed

Tạm dịch: Các kế hoạch của chúng ta cần đủ linh hoạt để đáp ứng được sự thay đổi về nhu cầu của mọi người.

→ Chọn đáp án C


Câu 2:

We are an extended family so what programme to watch is always a bone of contention in our family.

Xem đáp án

A. controversial (adj): gây tranh cãi

B. conflict (n): xung đột

C. preparation (n): sự chuẩn bị

D. agreement (n): sự đồng ý

→ a bone of contention (n): một vấn đề gây tranh cãi >< agreement

Tạm dịch: Chúng tôi là một đại gia đình nên xem chương trình nào luôn là vấn đề gây tranh cãi trong gia đình chúng tôi.

→ Chọn đáp án D


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs

E-books are becoming more and more popular nowadays because of its convenience.

Xem đáp án

Chia tính từ sở hữu: “E-books” là danh từ số nhiều, ta phải dùng tính từ sở hữu ‘their’ để quy chiếu

Sửa: its → their

Tạm dịch:Sách điện tử ngày càng trở nên phổ biến hiện nay vì sự tiện lợi của nó.

→ Chọn đáp án D


Câu 4:

Learners have voiced their complaints to the language centre that its services are inadequate and not entirely dependent.

Xem đáp án

Kiến thức từ vựng:

- dependent (adj): phụ thuộc

- dependable (adj): đáng tin cậy

Sửa: dependent → independent

Tạm dịch: Người học đã lên tiếng phàn nàn với trung tâm ngoại ngữ rằng dịch vụ của họ không đầy đủ và không hề đáng tin cậy.

→ Chọn đáp án D


Câu 5:

From 1985 to 1990, he writes ten novels and three plays.

Xem đáp án

Chia thì quá khứ đơn: “From 1985 to 1990” → dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Sửa: writes → wrote

Tạm dịch: Từ 1985 đến 1990, ông ấy đã viết 10 cuốn tiểu thuyết và 3 vở kịch.

→ Chọn đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận