(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Nghệ An (Lần 1) có đáp án

  • 719 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. memorised /ˈmem.ə.raɪzd/: ghi nhớ

B. missed /mɪst/: nhớ

C. proved /pruːvd/: chứng minh

D. combined /kəmˈbaɪnd/: kết hợp

Đáp án B có âm “ed” phát âm là /t/, các đáp án còn lại phát âm là /d/.

→ Chọn đáp án B


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. social /ˈsəʊʃl/: thuộc về xã hội

B. global /ˈɡləʊbl/: toàn cầu

C. costly /ˈkɒstli/: đắt, tốn kém

D. local /ˈləʊkl/: địa phương

Đáp án C có âm “o” phát âm là /ɒ/, các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/.

→ Chọn đáp án C


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. famous /ˈfeɪ.məs/ (adj): nổi tiếng

B. trophy /ˈtroʊ.fi/ (n): chiến tích

C. champion /ˈtʃæm.pi.ən/ (n): vô địch

D. inspire /ɪnˈspaɪr/ (v): truyền cảm hứng

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

→ Chọn đáp án D


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. decisive /dɪˈsaɪ.sɪv/ (adj): kiên quyết

B. determined /dɪˈtɝː.mɪnd/ (adj): quyết tâm

C. positive /ˈpɒz.ə.tɪv/ (adj): tích cực

D. effective /ɪˈfektɪv/ (adj): hiệu quả

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

→ Chọn đáp án C


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

They are not talking about global warming, but traffic congestion, ________ ?

Xem đáp án

Câu hỏi đuôi:

- Chủ ngữ “they” được giữ nguyên bằng đại từ “they” trong câu hỏi đuôi.

- Động từ “are not” ở dạng phủ định, dùng to be ở dạng khẳng định.

Tạm dịch: Họ đang không nói về sự nóng lên toàn cầu mà nói về tình trạng tắc nghẽn giao thông, phải không?

→ Chọn đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận