(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT Ninh Giang, Hải Dương (Lần 1) có đáp án

  • 5319 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Ngữ âm 

Giải thích: 

A. visits /ˈvɪzɪts/ 

B. arrives /əˈraɪvz/ 

C. returns /rɪˈtɜːrnz/ 

D. prefers /prɪˈfɜːrz/ 

Phần gạch chân ở đáp án A đọc là /s/, còn lại là /z/ 

Choose A. 


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Ngữ âm  

Giải thích: 

A. save /seɪv/ 

B. face /feɪs/ 

C. make /meɪk/ 

D. hand /hænd/ 

Phần gạch chân ở đáp án D đọc là /æ/, còn lại là /eɪ/ 

Choose D. 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm  

Giải thích: 

A. city /ˈsɪti/ 

B. expect /ɪkˈspekt/ 

C. parent /ˈperənt/ 

D. culture /ˈkʌltʃər/ 

Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm tiết đầu 

Choose B. 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích: 

A. generous /ˈdʒenərəs/ 

B. popular /ˈpɑːpjələr/ 

C. fantastic /fænˈtæstɪk/ 

D. cultural /ˈkʌltʃərəl/

Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm tiết đầu 

Choose C. 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Your mother is cooking in the kitchen, ___________? 

Xem đáp án

Kiến thức: Câu hỏi đuôi 

Giải thích: 

Vế trước dấu phẩy là câu khẳng định ở thì HTTD  

Tạm dịch: 

Mẹ bạn đang nấu ăn trong bếp, phải không? 

Choose A. 


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

TRỊNH QUỐC TUẤN

Bình luận


Bình luận

20.Bùi NgọcLinh_11A1
21:42 - 29/05/2023

Câu 10 ko có đáp án