(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo bộ đề minh họa của Bộ giáo dục (Đề 74)

  • 840 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức Phát âm phụ âm

Xét các đáp án:

A. thoughtful /ˈθɔːtfl/

B. threaten /ˈθretn/

C. therefore /ˈðeəfɔː(r)/

D. thin /θɪn/

Các phương án A, B, D “th” được phát âm /θ/ còn phương án C “th” được phát âm là /ð/.

Vậy đáp án đúng là C


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức Phát âm nguyên âm

Xét các đáp án:                                                          

A. idiot /ˈɪdiət/

B. idea /aɪˈdɪə/

C. idol /ˈaɪdl/

D. ideal /aɪˈdiːəl/

Các phương án B, C, D “i” được phát âm /ai/ còn phương án A “i” được phát âm là /i/.

Vậy đáp án đúng là A


Câu 3:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Xét các đáp án:

A. conceal /kənˈsiːl/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

B. contain /kənˈteɪn/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

C. conserve /kənˈsɜːv/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc động từ hai âm tiết trọng

âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

D. conquer /ˈkɒŋkə(r)/ (v): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc động từ hai âm tiết có đuôi –ER (trừ prefer) thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Xét các đáp án:

A. inflation /ɪnˈfleɪʃn/ (n): lạm phát (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi – ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.)

B. maximum /ˈmæksɪməm/ (n): tối đa (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.)

C. applicant /ˈæplɪkənt/ (n): người nộp đơn (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.)

D. character /ˈkærəktə(r)/ (n): nhân vật (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.)

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Vậy đáp án đúng là A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The dish ______ by the chef is a fusion of different cuisines and flavors.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức Rút gọn mệnh đề quan hệ

Động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động, để rút gọn mệnh đề quan hệ trong câu này thì chúng ta dùng V-p2.

* Chú ý :

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở chủ động có thể rút gọn bằng cụm hiện tại phân từ (V-ing).

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động có thể rút gọn bằng cụm quá khứ phân từ (V-p2).

- Khi mệnh đề quan hệ đứng sau next, last, only, số thứ tự, so sánh hơn nhất … có thể rút gọn bằng cụm động từ nguyên thể có to (to V/ to be V-p2)

Vậy đáp án đúng là C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận