(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 22)

  • 875 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

A. habitat /ˈhæbɪtæt/

B. campfire /ˈkæmpfaɪə(r)/

C. survive /səˈvaɪv/

D. wildlife /ˈwaɪldlaɪf/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án B

A. hacker /ˈhækə/

B. evolve /ɪˈvɒlv/

C. software /ˈsɒftweə/

D. marvel /ˈmɑːvəl/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án A

A. economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/

B. philosophy /fɪˈlɒsəfi/

C. experiment /ɪksˈpɛrɪmənt/

D. biology / baɪˈɒləʤi/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

The movie __________ by the producer will be released next month.

Xem đáp án

Đáp án C

Rút gọn mệnh đề quan hệ V3/ed vì mang nghĩa bị động

Tạm dịch: Phim do nhà sản xuất sản xuất sẽ ra mắt vào tháng sau.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận