(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 35)

  • 1059 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: Phát âm phụ âm

Xét các đáp án:

A. than /ðæn/

B. thumb: /θʌm/

C. thank: /θæŋk/

D. think: /θɪŋk/

Ta thấy, các phương án B, C, D “th” được phát âm /θ/ còn phương án A“th” được phát âm là /ð/.

Vậy đáp án đúng là A


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức: Phát âm nguyên âm

Xét các đáp án:

A. hide: /haɪd/

B. pick: /pɪk/

C. shine: /ʃaɪn/

D. like: /laɪk/

Ta thấy, các phương án A, C, D “i” được phát âm /ai/ còn phương án B “i” được phát âm là /i/.

Vậy đáp án đúng là B


Câu 3:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiêt

Xét các đáp án:

A. attempt /əˈtempt/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết mà âm tiết thứ nhất chứa /ə/ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai .      

B. effort /ˈefət/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

C. action /ˈækʃən/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

D. product /ˈprɒdʌkt/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 4:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiêt

Xét các đáp án:

A. economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/ (n): trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi –ics thì trọng âm rơi vào trước âm đó.

B. philosophy fɪˈlɒsəfi/ (n): trọng âm rơi vào âm tiết hai. Vì theo quy tắc đuôi –phy thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối.

C. experiment /ɪkˈsperɪmənt/ (n): trọng âm rơi vào âm tiết hai.

D. biology /baɪˈɒlədʒi/ ( n): trọng âm rơi vào âm tiết hai. Vì theo quy tắc đuôi –y thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối.

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Vậy đáp án đúng là A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

There have been surveys ________ in many countries to study people’s attitudes towards robots, with a particular focus on domestic use.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Câu đầy đủ khi chưa rút gọn mệnh đề quan hệ:

There have been surveys which were conducted in many countries to study people’s attitudes towards robots, with a particular focus on domestic use.

Động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động, để rút gọn mệnh đề quan hệ trong câu này thì chúng ta dùng V-p2.

Tạm dịch: Đã có những cuộc khảo sát được thực hiện ở nhiều quốc gia để nghiên cứu thái độ của mọi người đối với rô bốt, đặc biệt tập trung vào việc sử dụng trong gia đình.

* Chú ý :

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở chủ động có thể rút gọn bằng cụm hiện tại phân từ (V-ing).

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động có thể rút gọn bằng cụm quá khứ phân từ (V-p2).

- Khi mệnh đề quan hệ đứng sau  next, last, only, số thứ tự, so sánh hơn nhất… có thể rút gọn bằng cụm động từ nguyên thể có To (to V/ to be V-p2)

Vậy đáp án đúng là A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận