(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 38)

  • 1432 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

A. regional /'ri:dʒǝnl/

B. gender /ˈdʒendər/

C. surgeon /'sɜ:dʒǝn/

D. singular /ˈsɪŋɡjələr/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

A. devastate /'devǝsteɪt/ (v): tàn phá, phá huỷ

B. conclusion /kǝn'klu:ʒǝn/ (n): kết luận

C. optimist /'ɒptɪmɪst/ (n): người lạc quan

D. interest /'ɪntrǝst/ (n): sự hứng thú


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

A. worker / 'wɜ:kǝr/ (n): công nhân

B. borrow /'bɒrǝʊ/ (v): vay mượn

C. cartoon /kɑ: 'tu:n/ (n): phim hoạt hình

D. happen /'hæpǝn/ (v): xảy ra


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

The report shows that poor families spend a larger proportion of their _____ on food.

Xem đáp án

Đáp án D

A. wage (n): thù lao, tiền công

B. debt (n): món nợ

C. tip (n): tiền boa

D. income (n): thu nhập

Tạm dịch: Báo cáo cho thấy các gia đình nghèo chi tiêu một phần lớn thu nhập của họ cho thực phẩm.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận