(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 39)

  • 1430 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

A. mother /ˈmʌðər/

B. southern /ˈsʌðərn/

C. wealthy /'welθi/

D. further /ˈfɜːrðər/

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là /θ/, các đáp án còn lại có phần gạch chân phát âm là /ð/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

A. sheep /∫i:p/

B. see /si:/

C. beer /bɪr/

D. green /gri:n/

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là /ɪ/, các đáp án còn lại có phần gạch chân phát âm là / i:/.


Câu 3:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

A. open /ˈəʊpən/

B. begin /bɪˈɡɪn/

C. happen /ˈhæpən/

D. answer /ˈænsər/

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 1.


Câu 4:

Math the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

A. tolerant /ˈtɒlərənt/

B. considerate /kənˈsɪdərət/

C. enormous /ɪˈnɔːməs/

D. disastrous /dɪˈzɑːstrəs/

Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

John is the first person _________ documents from the others in our group.

Xem đáp án

Đáp án C

Rút gọn mệnh đề quan hệ đi sau tiền từ có kèm số thứ tự như: first, second, so sánh nhất, only...

Câu đầy đủ: John is the first person who stole documents from the others in our group.

Câu rút gọn: John is the first person to steal documents from the others in our group.

Tạm dịch: John là người đầu tiên đánh cắp tài liệu từ người khác trong nhóm của chúng ta.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận