(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 47)

  • 1824 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

A. watch /wɒtʃ/

B. chicken /ˈtʃɪk.ɪn/

C. chemistry /ˈkem.ɪ.stri/

D. catch /kætʃ/

=> Phần gạch chân ở đáp án C được phát âm là /k/, còn lại được phát âm là /tʃ/.

Do đó đáp án là C.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

A. achieve /əˈtʃiːv/

B. amend /əˈmend/

C. answer /ˈænsər/

D. awake /əˈweɪk/

→ Chữ “a” trong đáp án C phát âm là /æ/, trong các đáp án còn lại phát âm là /ə/

→ Chọn đáp án C.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

A. major /ˈmeɪdʒər/

B. native /ˈneɪtɪv/

C. exposed /ɪkˈspəʊzd/

D. friendly /ˈfrendli/

Trọng âm của đáp án C rơi vào âm 2, trọng âm của các đáp án còn lại rơi vào âm 1

→ Chọn đáp án C.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

A. reconstruct /ˌriːkənˈstrʌkt/

B. volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/

C. understand /ˌʌndərˈstænd/

D. refurbish /ˌriːˈfɜːrbɪʃ/

Trọng âm của đáp án D rơi vào âm 2, trọng âm của các đáp án còn lại rơi vào âm 3

→ Chọn đáp án D.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The patients _______ with the new drug showed better signs of recovery than those receiving conventional medicine.

Xem đáp án

Đáp án A

Tạm dịch: Những bệnh nhân được điều trị bằng loại thuốc mới có dấu hiệu hồi phục tốt hơn so với những bệnh nhân được dùng thuốc thông thường.

+ Nhận thấy trong câu có động từ “showed” => ta dùng dạng rút gọn mệnh đề.

- Căn cứ vào phía trước là “the patients” nên cần một đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật và đóng vai trò làm chủ ngữ.

- Hơn nữa, động từ ở đây là “treat” mang nghĩa bị động.

- Do đó, ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ, rút gọn bằng Vpp.

- Lưu ý: dùng Vpp rút gọn mệnh đề quan hệ khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động.

=> Đáp án A.

Notes:

+ patient /ˈpeɪ.ʃənt/ (n): bệnh nhân, người bệnh.

+ recovery /rɪˈkʌv.ər.i/ (n): sự bình phục, sự khỏi bệnh.

+ conventional /kənˈven.ʃən.əl/ (a): theo tập quán, theo tục lệ, thông thường.

+ medicine /ˈmed.ɪ.sən/ (n): y học, y khoa, thuốc.

+ sign of something: dấu hiệu của cái gì.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận