(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo bộ đề minh họa của Bộ giáo dục (Đề 87)

  • 711 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: D

Kiến thức: Phát âm phụ âm

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. though /ðəʊ/     B. these: /ðiːz/                  C. there: /ðeər/       D. breath: /breθ/

Ta thấy, các phương án A, B, C - “th” được phát âm /ð/ còn phương án D “th” được phát âm là /θ/.

Vậy đáp án đúng là D


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: C

Kiến thức: Phát âm nguyên âm

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. online: /ˈɒnlaɪn/           B. drive: /draɪv/

C. include: /ɪnˈkluːd/                  D. life: /laɪf/

Ta thấy, các phương án A, B, D “i” được phát âm /ai/ còn phương án C “i” được phát âm là /i/.

Vậy đáp án đúng là C


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: B

Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. turtle /ˈtɜːtəl/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

B. hotel /həʊˈtel/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

C. robot /ˈrəʊbɒt/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

D. money /ˈmʌni/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: C

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. positive /ˈpɒzətɪv/ (n): từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

B. relevant / /ˈreləvənt/ (n): từ này có trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

C. enormous / ɪˈnɔːməs /(n): người nộp đơn (từ này có trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.)

D. typical / ˈtɪpɪkəl/(n): từ này có trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc đuôi -ICAL thì trọng âm rơi vào âm tiết trước nó nên trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Vậy đáp án đúng là C


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

More than a mile of roadway has been blocked with trees, stones and other things, _______ the explosion.

Xem đáp án

Đáp án: C

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Giải thích:

Câu đầy đủ khi chưa rút gọn mệnh đề quan hệ:

More than a mile of roadway has been blocked with trees, stones and other things, which were caused by the explosion.

Động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động, để rút gọn mệnh đề quan hệ trong câu này thì chúng ta dùng V-p2.

Tạm dịch: Hơn một dặm đường đã bị chặn bởi cây cối, đá và những thứ khác, bị gây ra bởi vụ nổ.

* Chú ý :

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở chủ động có thể rút gọn bằng cụm hiện tại phân từ (V-ing).

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động có thể rút gọn bằng cụm quá khứ phân từ (V-p2).

- Khi mệnh đề quan hệ đứng sau next, last, only, số thứ tự, so sánh hơn nhất … có thể rút gọn bằng cụm động từ nguyên thể có TO (to V/ to be V-p2)

Vậy đáp án đúng là C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận