(2023) Đề thi thử Tiếng Anh THPT Yên Thế, Bắc Giang (Lần 2) có đáp án

  • 2256 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Unfortunately, the instructions were ambiguous and we didn't know which part of the program to run.

Xem đáp án

A. unclear (adj): không rõ ràng

B. explicit (adj): tường minh

C. clear (adj): rõ ràng

D. unquestionable (adj): không thể chối cãi

ambiguous (adj): mơ hồ, khó hiểu = unclear

Tạm dịch: Không may là, những hướng dẫn quá mơ hồ và chúng tôi không biết nên chạy phần nào của chương trình.

→ Chọn đáp án A


Câu 2:

Recording the meeting may inhibit people from expressing their real views.

Xem đáp án

A. allow (v): cho phép

B. prevent (v): ngăn chặn

C. permit (v): cho phép

D. admit (v): thừa nhận

inhibit (v): ngăn cản = prevent

Tạm dịch: Việc ghi âm cuộc họp có thể ngăn cản mọi người bày tỏ quan điểm thật của mình.

→ Chọn đáp án B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

He hasn't been running in this weather, _________ ?

Xem đáp án

Câu hỏi đuôi (Tag questions):

Mệnh đề chính phủ định → câu hỏi đuôi khẳng định

Mệnh đề chính dùng động từ thường ở thì HTHTTD → câu hỏi đuôi dùng “have/has”

==> Câu hỏi đuôi dùng “has he”

Tạm dịch: Anh ấy không chạy bộ trong thời tiết này, có đúng không?

→ Chọn đáp án A


Câu 4:

The People's Front expect __________ a lot more votes in this year's elections.

Xem đáp án

Dạng động từ:

expect to do something: kỳ vọng làm gì

Tạm dịch: Đảng People's Front kì vọng nhận được nhiều lượt bỏ phiếu hơn vào đợt bầu cử năm nay.

→ Chọn đáp án C


Câu 5:

My grandfather has just bought a __________ mobile phone.

Xem đáp án

Trật tự tính từ:

OSASCOMP: Opinion - Size - Age - Shape - Color - Origin – Material – Purpose

age → new

color → black

origin → Chinese

Tạm dịch: Ông của tôi vừa mua một chiếc điện thoại di động mới màu đen của Trung Quốc.

→ Chọn đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyen Vi Khanh
16:29 - 01/06/2023

D

Hà Bảo Nhi
21:02 - 14/03/2024

Kh gạch chân quá khó tìm:)

Sói's Yang'g Hồ's
21:25 - 14/06/2024

Câu 5 là D mà cái này sai rồi