(2023) Đề thi thử TN Tiếng anh THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh có đáp án (Lần 1)

  • 758 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in the pronunciation in each of the following question.

Xem đáp án

Kiến thức: Ngữ âm  

Giải thích: 

A. sound /saʊnd/ 

B. wound /wuːnd/ 

C. mouth /maʊθ/ 

D. house /haʊs/ 

Đáp án B đọc là /uː/, còn lại là /aʊ/ 

Choose B. 


Câu 2:

A. yelled     B. feared     C. liked     D. waved

Xem đáp án

Kiến thức: Ngữ âm  

Giải thích: 

A. yelled /jeld/ 

B. feared /fɪrd/ 

C. liked /laɪkt/ 

D. waved /weɪvd/ 

Đáp án C phần gạch chân phát âm là /t/, còn lại là /d/  

Choose C. 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích: 

Những động từ có chữ cái kết thúc tận cùng là: 

TH 1: t, d => đuôi –ed được phát âm là /ɪd/. 

TH 2: p, pe; k, ke; ff, ph, gh; ss, ce, se, x; ch; sh => đuôi –ed được phát âm là /t/. 

TH 3: còn lại => đuôi –ed được phát âm là /d/. 

Phần gạch chân phương án C được phát âm là /ɪd/, còn lại là /d/. 

A. teacher /ˈtiːtʃər/ 

B. product /ˈprɑːdʌkt/ 

C. routine /ruːˈtiːn/ 

D. bottle /ˈbɑːtl/ 

Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là thứ nhất 

Choose C. 


Câu 4:

A. argument    B. festival    C. summary    D. invention

Xem đáp án

Kiến thức: trọng âm  

Giải thích:

A. argument /ˈɑːrɡjumənt/ 

B. festival /ˈfestɪvl/ 

C. summary /ˈsʌməri/ 

D. invention /ɪnˈvenʃn/ 

Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là thứ nhất 

Choose D. 


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Most of the movie scenes ___________ in a picturesque coastal town last year.

Xem đáp án

Kiến thức: Câu bị động  

Giải thích: 

Bị động thì quá khứ đơn 

Tạm dịch: 

Hầu hết các cảnh phim được quay ở một thị trấn ven biển đẹp như tranh vẽ vào năm ngoái.

Choose B 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận