30 đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh cực hay, có đáp án (Đề 1)

  • 7479 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn B

Trọng âm rơi  âm số 1, còn lại là âm số 2.

A. /kə’mju:.nə.ti /

B. /’sɜ:.kəm./stɑ:ns/

C.  /aɪ’den.tə.ti/

D. /kən’sɪd.ər.ət/ 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn C

Trọng âm rơi âm số 2, còn lại nhấn âm số 1

A.  /ˈhed.hʌnt/

B. /’hænd. ʃeɪk/

C. /haɪ’flaɪ.ər/

D. /ˈwɜ:k.fɔ:s


Câu 5:

Young children often miss out__________the nutrition needed for their growing bodies, as well as the education necessary for their expanding minds.

Xem đáp án

Chọn B

Câu đề bài: Trẻ nhỏ thường bỏ lỡ _________ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể đang phát triển của chúng, cũng như giáo dục cần thiết cho sự mở rộng tâm trí của chúng.

To miss out on something = to fail to use an opportunity to enjoy or get an advantage from something: bỏ lỡ cơ hội thưởng thức hay hưởng lợi từ cái gì.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

6 tháng trước

Lê Tuyết Minh

M

2 tháng trước

Ma thị Hồng loan

Bình luận


Bình luận