Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (Đề 12)

  • 224 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Our plans need to be flexible enough to cater for the needs of everyone.

Xem đáp án

C

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

flexible (adj): linh hoạt

A. casual (adj): bình thường

B. suitable (adj): phù hợp

C. fixed (adj): cố định

D. adjustable (adj): có thể điều chỉnh

→ flexible >< fixed

Dịch nghĩa: Các kế hoạch của chúng ta cần đủ linh hoạt để đáp ứng được sự thay đổi về nhu cầu của mọi người.

 


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We are an extended family so what programme to watch is always a bone of contention in our family.

Xem đáp án

D

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

a bone of contention (n): một vấn đề gây tranh cãi 

A. controversial (adj): gây tranh cãi

B. conflict (n): xung đột

C. preparation (n): sự chuẩn bị

D. agreement (n): sự đồng ý

→ a bone of contention >< agreement

Dịch nghĩa: Chúng tôi là một đại gia đình nên xem chương trình nào luôn là vấn đề gây tranh cãi trong gia đình chúng tôi.


Câu 3:

E-books are becoming more and more popular nowadays because of its convenience.

Xem đáp án

Kiến thức: Tính từ sở hữu

Giải thích:

Chia tính từ sở hữu: “E-books” là danh từ số nhiều, ta phải dùng tính từ sở hữu ‘their’ để quy chiếu

Sửa: its → their

Dịch nghĩa: Sách điện tử ngày càng trở nên phổ biến hiện nay vì sự tiện lợi của chúng.


Câu 4:

Learners have voiced their complaints to the language centre that its services are inadequate and not entirely dependent.

Xem đáp án

D

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

- dependent (adj): phụ thuộc

- dependable (adj): đáng tin cậy

Sửa: dependent → dependable

Dịch nghĩa: Người học đã lên tiếng phàn nàn với trung tâm ngoại ngữ rằng dịch vụ của họ không đầy đủ và không hề đáng tin cậy.


Câu 5:

From 1985 to 1990, he writes ten novels and three plays.

Xem đáp án

B

Kiến thức: Chia thì

Giải thích:

Chia thì quá khứ đơn: “From 1985 to 1990” → dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Sửa: writes → wrote

Dịch nghĩa: Từ 1985 đến 1990, ông ấy đã viết 10 cuốn tiểu thuyết và 3 vở kịch.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận