(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 23)

  • 1961 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức: Phát âm của phụ âm

A. biologist /bai'ɔlədʒist/ (n): nhà sinh vật học

B. generation /, dʒenə’rei∫n/ (n): thế hệ

C. gender /ˈʤɛndər/ (n): (ngôn ngữ học) giống

D. argument /'ɑ: gjumənt/ (n): sự tranh luận


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: Phát âm của nguyên âm

A. parachutist /ˈpærəʃuːtɪst/ (n): vận động viên nhảy dù

B. space /speɪs/ (n): không gian vũ trụ, không trung (khoảng mở rộng vô tận trong đó mọi vật tồn tại và

chuyển động)

C. donation /dəʊˈneɪʃn/ (n): sự quyên góp

D. destination /ˌdestɪˈneɪʃn/ (n): điểm đến


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức: Trọng âm của từ 2 âm tiết

A. pursuit /pəˈsjuːt/ (n): sự theo đuổi

B. advice /ədˈvaɪs/ (n): lời khuyên

C. career /kəˈrɪə(r)/ (n): nghề nghiệp, sự nghiệp

D. ticket /ˈtɪkɪt/ (n): vé


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức: Trọng âm của từ 3 âm tiết

A. adequate /ˈædɪkwət/ (a): thỏa đáng, phù hợp

B. upmarket /ʌpˈmɑːkɪt/ (a): đắt tiền, xa xỉ

C. tedious /ˈtiːdiəs/ (a): tẻ nhạt, làm mệt mỏi

D. envious /ˈenviəs/ (a): ghen tị


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I really like all the characters in his last film, ________ on a true story about a group of university students in his hometown.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

- Ta có mệnh đề quan hệ ở thể chủ động ta sẽ rút gọn động từ thành V-ing, bị động rút gọn thành V3/ed, danh từ có the first, last, only…. chuyển thành to V

- Để rút gọn mệnh đề quan hệ thể bị động, ta lược bỏ đại từ quan hệ và lược bỏ trợ động từ to be (nếu có), sau đó chuyển động từ chính sang dạng V3/ed

Viết đầy đủ: I really like all the characters in his last film, which is based on a true story about a group of university students in his hometown.

Rút gọn: I really like all the characters in his last film, which is based on a true story about a group of university students in his hometown.

Tạm dịch: Tôi rất thích tất cả các vai diễn trong bộ phim trước của anh ấy, dựa trên một câu chuyện có thật về một nhóm sinh viên đại học ở quê anh ấy.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận