(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo đề minh họa của Bộ giáo dục có đáp án (Đề 34)

  • 2127 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

A. breath /breθ/ (n): hơi thở

B. thread /θred/ (n): sợi                     

C. without /wɪˈðaʊt/ (prep): không có

D. theme /θiːm/ (n): chủ đề

Đáp án C có “th” được phát âm là /ð/, các đáp án còn lại phát âm là /θ/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: B

Kiến thức: Phát âm nguyên âm

Giải thích:

Xét các đáp án:

    A. extinct /ɪkˈstɪŋkt/                                    B. positive /ˈpɒzətɪv/

    C. thrilling /ˈθrɪl.ɪŋ/                                     D. impressive /ɪmˈpres.ɪv/

Ta thấy, các phương án A, C, D “i” được phát âm /i/ còn phương án B “i” được phát âm là /ə/.

Vậy đáp án đúng là B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: C

Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiêt

Giải thích:

Xét các đáp án:

    A. parent /ˈpeərənt/ (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất. 

    B. paper / ˈpeɪpər / (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

    C. disease / dɪˈziːz / (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết trong đó âm tiết thứ nhất chứa nguyên âm ngắn và âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

    D. weather / ˈweðər / (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì theo quy tắc danh từ hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án: A

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiêt

Giải thích:

Xét các đáp án:

    A. disaster / dɪˈzɑːstər /(n): trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên âm tiết chứa nguyên âm dài.

    B. countryman / ˈkʌntrimən /(n): trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

    C. stadium / ˈsteɪdiəm /(n): trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên âm tiết chứa nguyên âm dài.

    D. habitat / ˈhæbɪtæt /(n): trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên âm tiết chứa nguyên âm dài.

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Vậy đáp án đúng là A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Many of the items such as rings, key chains, or souvenirs are made of unusual shell or unique stones illegally _______ from the protected areas.

Xem đáp án

Đáp án: D

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Giải thích:

Câu đầy đủ khi chưa rút gọn mệnh đề quan hệ:

Many of the items such as rings, key chains, or souvenirs are made of unusual shell or unique stones which were illegally removed from the protected areas.

Động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động, để rút gọn mệnh đề quan hệ trong câu này thì chúng ta dùng V-p2.

Tạm dịch: Nhiều vật phẩm như nhẫn, móc chìa khóa hoặc đồ lưu niệm được làm bằng vỏ sò hoặc đá độc đáo khác thường đã bị lấy đi trái phép khỏi các khu vực được bảo vệ.

* Chú ý :

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở chủ động có thể rút gọn bằng cụm hiện tại phân từ (V-ing).

- Khi động từ của mệnh đề quan hệ chia ở bị động có thể rút gọn bằng cụm quá khứ phân từ (V-p2).

- Khi mệnh đề quan hệ đứng sau  next, last, only, số thứ tự, so sánh hơn nhất … có thể rút gọn bằng cụm động từ nguyên thể có TO (to V/ to be V-p2)

Vậy đáp án đúng là D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Mã Mã
14:24 - 20/05/2023

câu 27: đáp án B

Mã Mã
14:24 - 20/05/2023

ĐÁP ÁN C MỚI ĐÚNG CÂU 27