(2023) Đề thi thử Tiếng anh THPT theo bộ đề minh họa của Bộ giáo dục (Đề 86)

  • 738 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

C

Giải thích:

A. watch /wɒ/                                              B. chicken /ˈtʃɪk.ɪn/

C. chemistry /ˈkem.ɪ.stri/                               D. catch /kæ/

-> Phần gạch chân ở đáp án C được phát âm là /k/, còn lại được phát âm là /tʃ/.

Do đó đáp án là C.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

C

Giải thích:

A. achieve /əˈtʃiːv/

B. amend /əˈmend/

C. answer /ˈænsər/

D. awake /əˈweɪk/

→ Chữ “a” trong đáp án C phát âm là /æ/, trong các đáp án còn lại phát âm là /ə/

→ Chọn đáp án C


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

C

Giải thích:

A. major /ˈmeɪdʒər/

B. native /ˈneɪtɪv/

C. exposed /ɪkˈspəʊzd/

D. friendly /ˈfrendli/

Trọng âm của đáp án C rơi vào âm 2, trọng âm của các đáp án còn lại rơi vào âm 1

→ Chọn đáp án C


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

D

Giải thích:

A. reconstruct /ˌriːkənˈstrʌkt/

B. volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/

C. understand /ˌʌndərˈstænd/

D. refurbish /ˌriːˈfɜːrbɪʃ/

Trọng âm của đáp án D rơi vào âm 2, trọng âm của các đáp án còn lại rơi vào âm 3

→ Chọn đáp án D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The patients _______ with the new drug showed better signs of recovery than those receiving conventional medicine.

Xem đáp án

A

Tạm dịch: Những bệnh nhân được điều trị bằng loại thuốc mới có dấu hiệu hồi phục tốt hơn so với những bệnh nhân được dùng thuốc thông thường.

+ Nhận thấy trong câu có động từ "showed" -> ta dùng dạng rút gọn mệnh đề.

- Căn cứ vào phía trước là “the patients” nên cần một đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật và đóng vai trò làm chủ ngữ.

- Hơn nữa, động từ ở đây là “treat” mang nghĩa bị động.

- Do đó, ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ, rút gọn bằng Vpp.

- Lưu ý: dùng Vpp rút gọn mệnh đề quan hệ khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động.

=> Đáp án A.

Notes:

+ patient /ˈpeɪ.ʃənt/ (n): bệnh nhân, người bệnh.

+ recovery /rɪˈkʌv.ər.i/ (n): sự bình phục, sự khỏi bệnh.

+ conventional /kənˈven.ʃən.əl/ (a): theo tập quán, theo tục lệ, thông thường.

+ medicine /ˈmed.ɪ.sən/ (n): y học, y khoa, thuốc.

+ sign of something: dấu hiệu của cái gì.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận