Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Tiếng anh có lời giải năm 2022 (Đề 1)

  • 11682 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

- Complexion /kəmˈplekʃn/ (n): nước da

- Examination /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn/ (n): kì thi

- Exaggerate /ɪɡˈzædʒəreɪt/ (v): phóng đại, cường điệu

- Exhibit /ɪɡˈzɪbɪt/ (v,n): triển lãm


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

- Student /ˈstjuːdnt/ (n): học sinh, sinh viên

- statue /ˈstætʃuː/ (n): tượng

- Situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/ (n): tình huống, hoàn cảnh

- Actually /ˈæktʃuəli/ (adv): thực sự


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

- Associate /əˈsəʊsieɪt/ (v): liên hợp  

- Dioxide /daɪˈɒksaɪd/ (n): đi-ô-xit

- Dedicate /ˈdedɪkeɪt/ (v): tận tụy, cống hiến

- Cosmetic /kɒzˈmetɪk/ (n): mỹ phẩm


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

- Misfortune /ˌmɪsˈfɔːtʃuːn/ (n): sự rủi ro, sự bất hạnh

-  Illegal /ɪˈliːɡl/ (adj): bất hợp pháp

- Indifference /ɪnˈdɪfrəns/ (n): sự thờ ơ, lãnh đạm

- Discotheque /ˈdɪskətek/ (n): sàn nhảy, phòng nhảy


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

She must____________in the garage when we came. That's why she didn't hear the bell,

Xem đáp án

Đáp án A

Cấu trúc: must + have PP: chắc hẳn đã (sự suy đoán có căn cứ ở quá khứ)

B, D sai vì must + V bare inf (dùng ở hiện tại)

C sai vì động từ work trong câu phải chia ở thì tiếp diễn, (hành động đang diễn ra thì có 1 hành động khác xen vào)

"Cô ấy chắc hẳn đang làm việc trong nhà xe khi chúng tôi đến. Đó là lý do mà cô ấy đã không nghe thấy chuông kêu."


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tịnh Kỳ Quách

t

1 năm trước

trần minh

Bình luận


Bình luận

Văn Thuận
20:18 - 27/05/2022

Câu 10: Đáp án là A