Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (Đề 18)

  • 250 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Jane had difficulty carrying her suitcase upstairs, and Mike, her friend, offered to help. 

- Mike: "Need a hand with your suitcase, Jane?" 

- Jane: "____________."

Xem đáp án

B

Kiến thức: Tình huống giao tiếp 

Giải thích: 

Jane đã gặp khó khăn trong việc mang va li lên cầu thang, và Mike, bạn của cô, đã đề nghị giúp đỡ.

- Mike: “Cần mình giúp mang va li không, Jane?” 

- Jane: “____________.” 

A. Không có cơ hội đâu. 

B. Bạn thật tốt bụng. 

C. Tốt lắm! 

D. Mình không tin nó. 

 


Câu 2:

Julia and Phoebe are talking about Peter. 

- Julia: "Peter was born and brought up in Hastings and he must know it very well."

- Phoebe: "____________. He even couldn't tell me where to have some street food there."

Xem đáp án

C

Giải thích: Tình huống giao tiếp 

Giải thích: 

Julia và Phoebe đang nói về Peter. 

- Julia: “Peter sinh ra và lớn lên ở Hastings và anh ấy hẳn biết rất rõ về nơi đó.” 

- Phoebe: “____________. Anh ấy thậm chí còn không thể chỉ cho tôi nơi có thức ăn đường phố ở đó.” 

A. Mình rất đồng ý với bạn 

B. Có lẽ bạn nói đúng. 

C. Mình có suy nghĩ ngược lại 

D. Mình không nghĩ đó là một ý tưởng hay 


Câu 3:

            In the year 1900, the world was in the midst of a machine revolution. (3) _______ electrical power became more ubiquitous, tasks once done by hand were now completed quickly and efficiently by machine. Sewing machines replaced needle and thread. Tractors replaced hoes. Typewriters replaced pens. Automobiles replaced horse-drawn carriages. 

            A hundred years later, in the year 2000, machines were again pushing the boundaries of (4) _______ was possible. Humans could now work in space, thanks to the International Space Station. We were finding out the composition of life thanks to the DNA sequencer. Computers and the world wide web changed the way we learn, read, communicate, or start political revolutions. 

           So what will be the game-changing machines in the year 2100? How will they (5) _______ our lives better, cleaner, safer, more efficient, and (6) _______ exciting? 

           We asked over three dozen experts, scientists, engineers, futurists, and organizations

in five different disciplines, including climate change, military, infrastructure, transportation, and space exploration, about how the machines of 2100 will change humanity. The (7) _______ we got back were thought-provoking, hopeful and, at times, apocalyptic. 

(Adapted from https.//www.popularmechanics.com) 

(3) _______ electrical power became more ubiquitous, tasks once done by hand were now completed quickly and efficiently by machine.

Xem đáp án

D

Kiến thức: Liên từ 

Giải thích: 

A. Despite + N/N-phrase: mặc dù 

B. However: tuy nhiên 

C. Although + clause: mặc dù 

D. As + clause: vì, khi 

Dịch nghĩa: Khi năng lượng điện trở nên rộng khắp, các công việc từng được làm thủ công giờ đây đã được hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả bởi máy móc.


Câu 4:

            In the year 1900, the world was in the midst of a machine revolution. (3) _______ electrical power became more ubiquitous, tasks once done by hand were now completed quickly and efficiently by machine. Sewing machines replaced needle and thread. Tractors replaced hoes. Typewriters replaced pens. Automobiles replaced horse-drawn carriages. 

            A hundred years later, in the year 2000, machines were again pushing the boundaries of (4) _______ was possible. Humans could now work in space, thanks to the International Space Station. We were finding out the composition of life thanks to the DNA sequencer. Computers and the world wide web changed the way we learn, read, communicate, or start political revolutions. 

           So what will be the game-changing machines in the year 2100? How will they (5) _______ our lives better, cleaner, safer, more efficient, and (6) _______ exciting? 

           We asked over three dozen experts, scientists, engineers, futurists, and organizations

in five different disciplines, including climate change, military, infrastructure, transportation, and space exploration, about how the machines of 2100 will change humanity. The (7) _______ we got back were thought-provoking, hopeful and, at times, apocalyptic. 

(Adapted from https.//www.popularmechanics.com) 

A hundred years later, in the year 2000, machines were again pushing the boundaries of (4) _______ was possible.

Xem đáp án

A

Kiến thức: Mệnh đề danh từ 

Giải thích: 

N = what + S + V 

Dịch nghĩa: 100 năm sau, vào năm 2000, máy móc lần nữa xóa bỏ giới hạn của những gì có thể.


Câu 5:

            In the year 1900, the world was in the midst of a machine revolution. (3) _______ electrical power became more ubiquitous, tasks once done by hand were now completed quickly and efficiently by machine. Sewing machines replaced needle and thread. Tractors replaced hoes. Typewriters replaced pens. Automobiles replaced horse-drawn carriages. 

            A hundred years later, in the year 2000, machines were again pushing the boundaries of (4) _______ was possible. Humans could now work in space, thanks to the International Space Station. We were finding out the composition of life thanks to the DNA sequencer. Computers and the world wide web changed the way we learn, read, communicate, or start political revolutions. 

           So what will be the game-changing machines in the year 2100? How will they (5) _______ our lives better, cleaner, safer, more efficient, and (6) _______ exciting? 

           We asked over three dozen experts, scientists, engineers, futurists, and organizations

in five different disciplines, including climate change, military, infrastructure, transportation, and space exploration, about how the machines of 2100 will change humanity. The (7) _______ we got back were thought-provoking, hopeful and, at times, apocalyptic. 

(Adapted from https.//www.popularmechanics.com) 

How will they (5) _______ our lives better, cleaner, safer, more efficient

Xem đáp án

C

Kiến thức: Sự kết hợp từ 

Giải thích:

make somebody/something + adj: làm cho ai/cái gì như thế nào 

Dịch nghĩa: Chúng sẽ khiến cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, sạch hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn,…


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận