Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (Đề 2)

  • 718 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part.

Xem đáp án

A

Kiến thức: Phát âm “a”

Giải thích:

A. date /dt/ (n): ngày

B. cat /kæt/ (n): con mèo

C. fan /fæn/ (n): cây quạt

D. band /bænd/ (n): ban nhạc

Đáp án A có âm “a” phát âm là /eɪ/, các đáp án còn lại phát âm là /æ/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part.

Xem đáp án

A

Kiến thức: Phát âm “th”

Giải thích:

A. there /ðeər/ (adv): ở đó

B. throw /θrəʊ/ (v): ném, vứt

C. threat /θret/ (n): mối đe dọa

D. through /θruː/ (prep): xuyên qua, thông qua

Đáp án A có âm “th” phát âm là /ð/, các đáp án còn lại phát âm là /θ/.


Câu 3:

Sarah quit smoking two months ago. She broke a _______ she had had for more than half of her life.

Xem đáp án

B

Kiến thức: Cụm từ

Giải thích:

A. sweat (n): mồ hôi

B. habit (n): thói quen → break/kick a habit: bỏ thói quen

C. fire (n): lửa, đám cháy

D. favour (n): sự giúp đỡ

Dịch nghĩa: Sarah đã bỏ hút thuốc vào hai tháng trước. Cô ấy đã bỏ một thói quen mà cô ấy có hơn nửa đời mình.


Câu 4:

We finally finished the project _______ 2020.

Xem đáp án

D

Kiến thức: Giới từ

Giải thích:

Trước năm → dùng “in”

Dịch nghĩa: Chúng tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành dự án vào năm 2020.


Câu 5:

A new community house _______ in our neighborhood

Xem đáp án

D

Kiến thức: Câu bị động

Giải thích:

Câu bị động ở thì QKĐ: was/were + V3/V-ed

Dịch nghĩa: Một ngôi nhà cộng đồng mới đã được xây dựng ở khu tôi sống.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận