(2023) Đề thi thử Tiếng anh Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc (Lần 1) có đáp án

  • 865 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. intended /ɪnˈtendɪd/: có chủ ý

B. followed /əˈlaʊd/: theo dõi

C. denied /dɪˈnaɪd/: phủ nhận

D. saved /seɪvd/: tiết kiệm

Đáp án A có âm “ed” phát âm là /ɪd/, các đáp án còn lại phát âm là /d/.

→ Chọn đáp án A


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A. prepare /prɪˈpeər/ (v): chuẩn bị

B. expert /ˈek.spɜːt/ (n): chuyên gia

C. protect /prəˈtekt/ (v): bảo vệ

D. effect /ɪˈfekt/ (n): ảnh hưởng

Đáp án A có âm “e” phát âm là /ɪ/, các đáp án còn lại phát âm là /e/.

→ Chọn đáp án A


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. attack /əˈtæk/ (v): tấn công

B. angle /ˈæŋ.ɡəl/ (n): góc

C. mirror /ˈmɪr.ər/ (n): gương

D. selfish /ˈsel.fɪʃ/ (adj): ích kỷ

Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

→ Chọn đáp án A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A. preventive /prɪˈven.tɪv/ (adj): có tính phòng ngừa

B. dimension /ˌdaɪˈmen.ʃən/ (n): chiều

C. improvement /ɪmˈpruːv.mənt/ (n): sự cải thiện

D. animal /ˈæn.ɪ.məl/ (n): động vật

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

→ Chọn đáp án D


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Grammy-winning singer Christina Aguilera has arrived in Hanoi ahead of its show at the Hanoi Opera House on Tuesday.

Xem đáp án

Chủ ngữ ngôi 3 số ít chỉ người → dùng tính từ sở hữu “her”

Sửa: its → her

Tạm dịch: Ca sĩ giành giải Grammy Christina Aguilera đã đến Hà Nội trước đêm diễn của cô tại nhà hát lớn Hà Nội vào thứ 3.

→ Chọn đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận