25 đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 (Đề 01)

  • 3829 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về phát âm đuôi - ed

A. terrified /ˈterəfaɪd/

B. influenced/ˈɪnfluənst/

C. averaged/ˈævərɪdʒd/

D. accompanied/əˈkʌmpənid/

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về phát âm của nguyên âm

A. identify /aɪˈdentɪfaɪ/

B. final /ˈfaɪnəl/

C. applicant /ˈæplɪkənt/

D. decide/dɪˈsaɪd/

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về trọng âm

A. enroll /ɪnˈroʊl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc tiền tố en- không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

B. promote /prəˈməʊt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào nguyên âm /ə/.

C. require /rɪˈkwaɪər/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /aɪ/.

D. danger /ˈdeɪndʒər/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào nguyên âm /ə/.

→ Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết đầu, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

B. optimistic /ɒptɪˈmɪstɪk/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

B. diversity /daɪˈvɜːsəti/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển 3 âm tính từ đuôi lên.

C. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /aɪ/.

D. assimilate /əˈsɪmɪleɪt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ate làm trọng âm dịch chuyển 3 âm tính từ đuôi lên.

→ Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết ba, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

It is a policy in our school that you should turn____ your student's card when you leave the college.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về cụm động từ:

Ta có:

Turn out: hóa ra, đưa ra một kết quả không ngờ

Turn down: từ chối, vặn nhỏ

Turn into: trở thành, biến thành

Turn in: gửi, nộp

Tạm dịch: Đó là một chính sách ở trường của chúng tôi rằng bạn nên nộp lại thẻ sinh viên của mình khi ra trường.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 tháng trước

Nguyễn Hà

Bình luận


Bình luận