25 đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2022 (Đề 01)

  • 24463 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về phát âm đuôi - ed

A. terrified /ˈterəfaɪd/

B. influenced/ˈɪnfluənst/

C. averaged/ˈævərɪdʒd/

D. accompanied/əˈkʌmpənid/

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về phát âm của nguyên âm

A. identify /aɪˈdentɪfaɪ/

B. final /ˈfaɪnəl/

C. applicant /ˈæplɪkənt/

D. decide/dɪˈsaɪd/

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về trọng âm

A. enroll /ɪnˈroʊl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc tiền tố en- không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

B. promote /prəˈməʊt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào nguyên âm /ə/.

C. require /rɪˈkwaɪər/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /aɪ/.

D. danger /ˈdeɪndʒər/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào nguyên âm /ə/.

→ Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết đầu, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

B. optimistic /ɒptɪˈmɪstɪk/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

B. diversity /daɪˈvɜːsəti/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển 3 âm tính từ đuôi lên.

C. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /aɪ/.

D. assimilate /əˈsɪmɪleɪt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ate làm trọng âm dịch chuyển 3 âm tính từ đuôi lên.

→ Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết ba, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

It is a policy in our school that you should turn____ your student's card when you leave the college.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về cụm động từ:

Ta có:

Turn out: hóa ra, đưa ra một kết quả không ngờ

Turn down: từ chối, vặn nhỏ

Turn into: trở thành, biến thành

Turn in: gửi, nộp

Tạm dịch: Đó là một chính sách ở trường của chúng tôi rằng bạn nên nộp lại thẻ sinh viên của mình khi ra trường.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Hà

K

7 tháng trước

Kim Thoa

Đề thi rất hayy
L

3 tháng trước

Lâm Hoàng

Bình luận


Bình luận