Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (Đề 16)

  • 413 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question.

Xem đáp án

B

Kiến thức: Phát âm “e”

Giải thích:

A. endangered /ɪnˈdeɪn.dʒəd/ (adj): có nguy cơ tuyệt chủng

B. evolution /ˌev.əˈluː.ʃən/ (n): sự tiến hóa

C. extinct /ɪkˈstɪŋkt/ (adj): tuyệt chủng

D. extinguish /ɪkˈstɪŋ.ɡwɪʃ/ (v): dập tắt (lửa, ánh sáng)

Đáp án B có âm “e” phát âm là /e/, các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/.


Câu 2:

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each question.

Xem đáp án

B

Kiến thức: Phát âm “ed”

Giải thích:

A. laughed /lɑːft/: cười

B. wretched /ˈretʃ. ɪd/ (adj): xấu, tệ

C. missed /mɪst/: nhớ

D. helped /helpt/: giúp

Đáp án B có âm “ed” phát âm là /ɪd/, các đáp án còn lại phát âm là /t/.


Câu 3:

She sold me the house _______ in the North of the town ________ for fishing villages.

Xem đáp án

A

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Giải thích:

Ở chỗ trống đầu tiên, ta dùng rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động (which is located …)

Ở chỗ trống thứ 2, ta dùng which thay cho ‘the North of the town’.

Dịch nghĩa: Cô ấy đã bán cho tôi căn nhà tọa lạc ở phía Bắc thị trấn, nơi nổi tiếng với các làng cá.


Câu 4:

Just ________, Bill. Let’s think about it for a moment.

Xem đáp án

A

Kiến thức: Thành ngữ

Giải thích:

A. hold your horses: đừng vội, bình tĩnh

B. bell the cat: dũng cảm làm thứ gì nguy hiểm

C. wouldn’t hurt/harm a fly: rất hiền lành

D. dog tired: mệt rã rời

Dịch nghĩa: Đừng hấp tấp, Bill. Hãy suy nghĩ về nó một chút.


Câu 5:

Last month the old man ________ in the hospital for some days.

Xem đáp án

D

Kiến thức: Chia thì

Giải thích:

“last month” → dấu hiệu nhận biết thì QKĐ

Dịch nghĩa: Tháng trước, người đàn ông lớn tuổi đã nằm viện vài ngày.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận