700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 10

  • 25750 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

NHNN quy định tỷ lệ dự trữ và tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn đối với NHTM để:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Khi đến hạn trả nợ mà khách hàng không thực hiện theo đúng cam kết trong HĐTD, nếu không có thỏa thuận khác, NHTM có quyền:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Thời hạn cho vay là khoảng thời gian kể từ khi:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Khi đến hạn trả nợ mà khách hàng không thực hiện theo đúng cam kết trong HĐTD, nếu không có thỏa thuận khác, NHTM có quyền:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Thời hạn cho vay là khoảng thời gian kể từ khi:

Xem đáp án

Chọn C


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận