Luyện tập (trang 13-14)

  • 9751 lượt xem

  • 13 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Số nào trong ba số -1, 2 và -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau?

Giải bài 14 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Xem đáp án »

+ Xét phương trình |x| = x

Tại x = -1: VT = |x| = |-1| = 1; VP = x = -1

⇒ 1 ≠ -1 nên -1 không phải nghiệm của phương trình |x| = x.

Tại x = 2: VT = |x| = |2| = 2; VP = x = 2

⇒ VT = VP = 2 nên 2 là nghiệm của phương trình |x| = x.

Tại x = -3: VT = |x| = |-3| = 3; VP = x = -3

⇒ 3 ≠ -3 nên -3 không phải nghiệm của phương trình |x| = x.

Vậy chỉ có 2 là nghiệm đúng của phương trình |x| = x.

+ Xét phương trình x2 + 5x + 6 = 0.

Tại x = -1 có: VT = x2 + 5x + 6 = (-1)2 + 5.(-1) + 6 = 2 ≠ 0

⇒ -1 không phải nghiệm của phương trình x2 + 5x + 6 = 0.

Tại x = 2 có: VT = x2 + 5x + 6 = 22 + 5.2 + 6 = 20 ≠ 0

⇒ 2 không phải nghiệm của phương trình x2 + 5x + 6 = 0.

Tại x = -3 có: VT = x2 + 5x + 6 = (-3)2 + 5.(-3) + 6 = 0

⇒ -3 là nghiệm đúng của phương trình x2 + 5x + 6 = 0.

+ Xét phương trình Giải bài 14 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Tại x = -1 có: VT = Giải bài 14 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 , VP = x + 4 = (-1) + 4 = 3

⇒ VT = VP = 3 nên x = -1 là nghiệm đúng của phương trình Giải bài 14 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Tại x = 2 có: VT = Giải bài 14 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 ; VP = x + 4 = 2 + 4 = 6

⇒ -6 ≠ 6 nên x = 2 không phải nghiệm của phương trình Giải bài 14 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Tại x = -3 có VT = Giải bài 14 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 ; VP = x + 4 = -3 + 4 = 1.

⇒ Giải bài 14 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 nên x = -3 không phải nghiệm của phương trình Giải bài 14 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8


Câu 2:

Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc trung bình 32km/h. Sau đó 1 giờ, một ôtô cũng khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng, cùng đường với xe máy và với vận tốc trung bình 48km/h. Hãy viết phương trình biểu thị việc ôtô gặp xe máy sau x giờ, kể từ khi ôtô khởi hành.

Xem đáp án »

Giải bài tập Vật lý lớp 10

Giả sử ô tô gặp xe máy tại C như trên hình.

Gọi x (h) (x > 0) là khoảng thời gian chuyển động của ôtô đi từ A đến C.

Ô tô đi với vận tốc 48km/h ⇒ Quãng đường AC bằng: 48.x (km) (1)

Vì xe máy đi trước ôtô 1 giờ nên thời gian xe máy đi từ A đến C bằng: x + 1 (h)

Xe máy đi với vận tốc 32km/h ⇒ Quãng đường AC bằng: 32(x + 1) (km) (2)

Từ (1) và (2) ta có phương trình: 48x = 32(x + 1).

Vậy phương trình là: 48x = 32(x + 1).


Câu 3:

Viết phương trình biểu thị cân thăng bằng trong hình 3 (đơn vị khối lượng là gam).

Giải bài 16 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Xem đáp án »

Khối lượng ở đĩa cân bên trái 3x + 5 (g)

Khối lượng ở đĩa cân bên phải 2x + 7 (g)

Vì cân thăng bằng nên ta có phương trình:

3x + 5 = 2x + 7


Câu 4:

Giải phương trình: 7 + 2x = 22 – 3x

Xem đáp án »

7 + 2x = 22 – 3x

⇔ 2x + 3x = 22 – 7

⇔ 5x = 15

⇔ x = 3.

Vậy phương trình có nghiệm x = 3.


Câu 5:

Giải phương trình: 8x – 3 = 5x + 12

Xem đáp án »

8x – 3 = 5x + 12

⇔ 8x – 5x = 12 + 3

⇔ 3x = 15

⇔ x = 5.

Vậy phương trình có nghiệm x = 5.


Câu 6:

Giải phương trình: x – 12 + 4x = 25 + 2x – 1

Xem đáp án »

x – 12 + 4x = 25 + 2x – 1

⇔ x + 4x – 2x = 25 – 1 + 12

⇔ 3x = 36

⇔ x = 12

Vậy phương trình có nghiệm x = 12.


Câu 7:

Giải phương trình: x + 2x + 3x – 19 = 3x + 5

Xem đáp án »

x + 2x + 3x – 19 = 3x + 5

⇔ x + 2x + 3x – 3x = 5 + 19

⇔ 3x = 24

⇔ x = 8.

Vậy phương trình có nghiệm x = 8.


Câu 8:

Giải phương trình: 7 – (2x + 4) = -(x + 4)

Xem đáp án »

7 – (2x + 4) = -(x + 4)

⇔ 7 – 2x – 4 = -x – 4

⇔ 7 – 4 + 4 = -x + 2x

⇔ 7 = x.

Vậy phương trình có nghiệm x = 7.


Câu 9:

Giải phương trình: (x – 1) – (2x – 1) = 9 – x

Xem đáp án »

(x – 1) – (2x – 1) = 9 – x

⇔ x – 1 – 2x + 1 = 9 – x

⇔ x – 2x + x = 9 + 1 – 1

⇔ 0x = 9.

Vậy phương trình vô nghiệm.


Câu 12:

Viết phương trình ẩn x rồi tính x (mét), trong mỗi hình dưới đây (h.4) (S là diện tích của hình):

Giải bài 19 trang 14 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Xem đáp án »

a) Chiều dài hình chữ nhật: x + x + 2 = 2x + 2 (m)

Diện tích hình chữ nhật S = 9(2x + 2)(m2)

Vì diện tích S = 144m2 nên ta có phương trình:

9(2x + 2) = 144 ⇔ 18x + 18 = 144

⇔ 18x = 126 ⇔ x =7

Vậy x = 7m

b) Đáy nhỏ của hình thang: x (m)

Đáy lớn của hình thang: x + 5 (m)

Chiều cao hình thang: 6m

Diện tích hình thang Giải bài 18 trang 14 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 = 3(2x + 5) (m2) mà S = 75(m2) nên ta có phương trình:

3(2x + 5) = 75

⇔ 2x + 5 = 25

⇔ 2x = 20

⇔ x = 10

Vậy x = 10m

c) Biểu thức tính diện tích hình là: S = 12.x + 6.4 = 12x + 24

Mà S = 168m2 nên ta có:

12x + 24 = 168

         12x = 144

              x = 12

Vậy x = 12m


Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận