Đề minh họa theo cấu trúc thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 (30 đề) (Đề 1)

  • 18114 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm đuôi “ed”

Giải thích:

A. maintained /meɪn'teɪnd/

B. promoted /prə'məʊtɪd/

C. required /rɪ'kwaɪə(r)d/

D. argued /'ɑ:gju:d/

Cách phát âm đuôi “ed”:

+ Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /tʃ/, /θ/, /ʃ/, /s/, /k/, /p/, /f/

+ Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/, /d/

+ Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại

Phương án B phần gạch chân phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /d/

Chọn B.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Phát âm “ba”

Giải thích:

A. tall /tɔ:1/

B. late /leɪt/

C. safe /seɪf/

D. same /seɪm/

Phương án A phần gạch chân phát âm là /ɔ:/, còn lại phát âm là /eɪ/

Chọn A.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Giải thích:

A. achieve /ə'tʃi:v/

B. supply /sə'plaɪ/

C. insist /ɪn'sɪst/

D. offer /'ɒfə(r)/

Phương án D trọng âm rơi vào âm thứ 1, còn lại âm thứ 2.

Chọn D.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Giải thích:

A. tradition /trə'dɪʃn/

B. candidate /'kændɪdət/

C. industry /'ɪndəstri/

D. customer /'kʌstəmə(r)/

Phương án A trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại âm thứ 1.

Chọn A.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

He's American, _________?

Xem đáp án

Kiến thức: Câu hỏi đuôi

Giải thích: 

Động từ trong mệnh đề chính là “is”, chủ ngữ là “He” 

=> Câu hỏi đuôi dạng phủ định “isn't he”.

Tạm dịch: Anh ấy là người Mỹ, phải vậy không?

Chọn D.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

G

2 năm trước

Giang Vo

H

2 năm trước

Hồng Duyên

1 năm trước

Nga

V

1 năm trước

Vănn Tuấnn

Bình luận


Bình luận