Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn tiếng anh (Đề số 1)

  • 22515 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức: Phát âm “-ed”

Giải thích:

wanted /ˈwɒntɪd/                                

developed /dɪˈveləpt/

needed /ˈniːdɪd/                                

included /ɪnˈkluːdɪd/

Phần gạch chân câu B được phát âm là /t/ còn lại là /id/

Cách phát âm đuôi “-ed” trong tiếng Anh

 


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: Phát âm “-u”

Giải thích:

use /ju:z/                                                 

umbrella /ʌm'brelə/

under /'ʌndə[r]/                                             

sun /sʌn/

Phần gạch chân câu A được phát âm là /ju:/ còn lại là /ʌ/ 


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức:

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Giải thích:

example /ig'zɑ:mpl/                                   

happiness /'hæpinis/

advantage /əd'vɑ:ntidʒ/

disaster /di'zɑ:stə[r]/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Giải thích:

weather /'weðə[r]/

flower /'flaʊə[r]/

human /'hju:mən/ 

canteen /kæn'ti:n/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I will return Bob’s pen to him the next time I ______ him. 

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: Thì trong tiếng Anh

Giải thích:

Ta dùng thì hiện tại đơn thay vì thì tương lai trong những mệnh đề thời gian trong tương lai

Công thức: S + will + V + Liên từ chỉ thời gian (when/ once/ before/ after/ as soon as/ the next time) + S + V (hiện tại đơn) => sự việc sẽ xảy ra ở tương lai

Tạm dịch: Tôi sẽ trả lại bút của Bob cho anh ấy lần tới khi tôi gặp anh ấy. 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận