BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH (P1)

  • 18619 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 55 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án C

- Luxurious /lʌg'zjuəriəs/ (adj) : Lộng lẫy, xa hoa

- Conservative / kən'sə:vətiv / (adj): bảo tồn, bảo thủ

- Necessary /'nesisəri/ (adj): cần thiết

- Dependant /di'pendənt/ (n): người phụ thuộc

ð Đáp án C (trọng tâm rơi vào âm ttiết thứ nhất, các từ còn lại là âm tiết thứ 2)


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án A

Primitive /'primitiv/ (adj): nguyên bản, nguyên thủy

Particular /pə'tikjuələ/ (adj): cụ thể

Continuous /kən'tinjuəs/ (adj): liên tục, không ngừng

Connected /kə'nektid/ (adj): được kết nối

ð Đáp án A (trọng âm rơi vào âm tiết đầu, các từ còn lại là âm tiết thứ 2)


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án D

Fame /feim/ (n): danh tiếng

Baby /'beibi/ (n): đứa bé

Plane /plein/ (n): máy bay

Many /'meni/ (adj): nhiều

ð Đáp án D (“a” được phát âm là /e/; các từ còn lại là /ei/)


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án B

Mother /'mʌðə/ (n): mẹ

Thunder /'θʌndə/ (n): sấm

Within /wi'ðin/ (prep): trong vòng 1 khoảng thời gian

Wither /'wiðə/ (v): làm khô, làm héo quắt lại

ð Đáp án B (“th” được phát âm là /θ/; các từ còn lại là /ð/)


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges

Hung: “ Thank you very much for a lovely party.”

Hoa : “__________”

Xem đáp án

Đáp án C

Hùng: “Cảm ơn bạn rất nhiều vì một bữa tuyệt vời”.

Chúc một ngày tốt lành

Cảm ơn

Không có gì (Đáp lại lời cảm ơn)

Cạn li


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

Dao Nguyen

3 tuần trước

Đình Võ

Bình luận


Bình luận