Đề thi thử THPTQG năm 2019 chuẩn cấu trúc của bộ giáo dục có đáp án (Đề số 1)

  • 36902 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Phần gạch chân phát âm là /iː/, còn lại phát âm là /e/

A. meal /miːl/ (n): bữa ăn

B. bean /biːn/ (n): hạt đậu

C. head /hed/ (n): cái đầu

D. team /tiːm/ (n): đội, nhóm


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Phần gạch chân phát âm là /s/, còn lại phát âm là /z/

A. attracts /əˈtrækts/ (v): hấp dẫn, thu hút

B. delays /dɪˈleɪz/ (v): hoãn lại, lùi lịch

C. believes /bɪˈliːvz/ (v): tin tưởng

D. begins /bɪˈɡɪnz/ (v): bắt đầu


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất, còn lại nhấn vào âm tiết thứ hai

A. intend /ɪnˈtend/ (v): lên kế hoạch, có dự định

B. follow /ˈfɒləʊ/ (v): theo dõi, làm theo

C. decide /dɪˈsaɪd/ (v): quyết định

D. install /ɪnˈstɔːl/ (v): cài đặt, lắp đặt 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai, còn lại nhấn vào âm tiết thứ nhất

A. equipment /ɪˈkwɪpmənt/ (n): trang bị, trang thiết bị

B. sympathy /ˈsɪmpəθi/ (n): sự thông cảm, sự đồng cảm

C. poverty /ˈpɒvəti/ (n): sự nghèo khó, cái nghèo

D. character /ˈkærəktə(r)/ (n): tính cách, đặc điểm


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Today the number of start-ups in Vietnam is mounting as the government has created favourable conditions for them to develop their business.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ta có: mount (v): tăng lên nhanh (nội động từ) = rise (v) >< decrease (v): giảm xuống

Vì đây là câu hỏi tìm từ trái nghĩa nên ta chọn đáp án đúng là B.

Ngoài ra: peak (v): đạt đỉnh điểm

Tạm dịch: Ngày nay, số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam đang tăng nhanh do chính phủ đưa ra các điều kiện ủng hộ họ phát triển việc kinh doanh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hoài Nguyễn

H

10 tháng trước

Huỳnh Phúc Toàn

Bình luận


Bình luận