Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 1)

  • 78644 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B. exploited, phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm 1à/d/

A. followed /'fa:loʊd/ (v) đi theo

B. exploited /ɪk'splɔɪtɪd/ (v) khai thác

C. packaged /'pækɪdʒd/ (v) đóng gói

D. reserved  /rɪ'zɜ:rvd/ (adj) ngại ngùng, xấu hổ


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D. conservation, phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm 1à /ə/

A. literature /'lɪtrətʊr/ (n) văn học

B. important /ɪm'pɔ:rtənt/ (adj) quan trọng

C. available /ə'veɪləbl/ (adj) có sẵn

D. conservation /.ka:nsər'veɪn/ (n) sự bảo tồn


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B. academic, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

A. methodical /mə'θa:dɪkl/ (adj) có phương pháp

B. academic /ækə'demɪk/ (adj) học thuật

C. compulsory /kəm'pʌ1səri/ (adj) bắt buộc

D. commercially /kə'mɜ:rəli/ (adv) thương mại


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B. unfortunately, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ ba.

A. unfortunately /ʌn'fɔ:rtənətli/ (adv) không may

B. agricultural /,ægrɪ'kʌltərəl/ (adj) thuộc về nông nghiệp

C. university /, ju:nɪ'vɜ:rsəti/ (n) trường đại học

D. representative /,reprɪ'zentətɪv/ (n) người đại diện


Câu 5:

Mark the letter A, B C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Electric wires carry current for lighting and outlets designing for household appliances.

Xem đáp án

Đáp án D. designing => are designed

Giải thích: Những ổ điện được thiết kế cho đồ điện gia dụng - dùng bị động, vế này tách riêng với vế trước do không sử dụng chung động từ carry nên thiếu động từ, vì dùng bị động nên bổ sung to be.

Dịch nghĩa. Dây điện dẫn dòng điện dùng để thắp sáng và ổ điện được thiết kế cho đồ điện gia dụng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

12 tháng trước

Nguyễn Phước

10 tháng trước

Lê Thị Ánh

7 tháng trước

Kiều Oanh nguyễn

V

3 tháng trước

Võ Thị Aanh Thư

K

3 tháng trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

3 tháng trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Thục Phương
21:09 - 10/04/2021

B,C,D đều rơi vào âm tiết thứ 3 còn câu A rơi vào âm tiết số 2 mà sao đáp án là B vậy ạ?