Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 12)

  • 109011 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1

Xem đáp án

Đáp án B.thank, phát âm 1à/θ/, còn lại phát âm là /ð/.

A. although    /ɔ:l'ðəʊ/            mặc dù

B. thank         /θæŋk/             cảm ơn

C. these           /ði:z/                những cái này

D. without      /wɪ'ðaʊt/           không có


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 2

Xem đáp án

Đáp án B. good, phát âm là /ʊ/, còn lại phát âm là /u:/.

A. tool /tu:l/ công cụ                                              C. tooth /tu:θ/ răng

B. good /gʊd/ tốt                                                    D. food /fu:d/ đồ ăn


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Question 3

Xem đáp án

Đáp án A. cartoon, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

A. cartoon      /kɑ:r'tu:n/         (n) phim hoạt hình

B. answer       /'ænsər/           (n) câu trả lời

C. open           /'oʊpən/           (adj) mở

D. paper         /'peɪpər/           (n) giấy


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Question 4

Xem đáp án

Đáp án B. correspondence, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

A. rhinoceros         /raɪ'nɑ:sərəs/            (n) con tê giác

B. correspondence /,kɑ:rə'spɑ:ndəns/   (n) lá thư
C. significant          /sɪg 'nɪfɪkənt/           (adj) quan trọng, đáng kể
D. phenomena        /fə’nɑ:mɪnə/             (n) hiện tượng xã hội còn chưa được hiểu rõ


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the finderlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 5: Since erecting in 1886, the Statue of Liberty has served as a symbol of freedom. 

                                  A                                                          B           C                     D

Xem đáp án

Đáp án A. erecting => being erected

Giải thích:

Tượng đài được xây dựng, chia ở bị động, khi rút gọn ta có being erected. Nếu để erecting thì câu đó dùng ở chủ động là sai.

Dịch nghĩa: Từ khi được xây dựng vào năm 1866, tượng nữ thần tự do được coi là biểu tượng của tự do.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận