Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 6)

  • 109016 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1

Xem đáp án

Đáp án A. shoulder, phát âm là /oʊ/, còn lại phát âm là /ʊ/

A. shoulder      /'oʊldər/          (n) bờ vai

B. should         /∫ʊd/                nên

C. would          /wʊd/               sẽ (trong quá khứ)

D. could          /kʊd/               có thể (trong quá khứ)


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 2

Xem đáp án

Đáp án B. honest, âm câm, còn lại phát âm là /h/.

A. humor         /'hju:mər/         (n) khiếu hài hước

B. honest         /'ɑ:nɪst/            (adj) thành thật

C. hotel           /hoʊ'tel/           (n) khách sạn

D. hurry          /'hɜ:ri/             (adj/ n/v) mải, vội vã


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 3

Xem đáp án

Đáp án B. adult, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

A. actor          /'æktər/            (n) diễn viên

B. adult           /ə'dʌ1t/            (n) người trưởng thành

C. effort          /'efərt/              (n) nỗ lực

D. area            / 'eriə/              (n) khu vực


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 4

Xem đáp án

Đáp án D. characterize, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

A. communicate /kə'mju:nɪkeɪt/          (v) giao tiếp

B. industrialize                      /ɪn'dʌstriə1aɪz/          (v) công nghiệp hóa

c. evaluate      /ɪ'væljueɪt/       (v) đánh giá `

D. characterize                      / 'kærəktəraɪz/           (v) điển hình hóa


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 5: (A) When the chemicals (B) inside a cell (C) no longer produce ions, the cell stops (D) to function.

Xem đáp án

Đáp án D. to function => functioning

Giải thích:

Stop V_ing: dừng làm việc gì đang diễn ra

Stop to V: dừng lại để làm gì khác

Dịch nghĩa: Khi mà các chất hóa học ở trong một tế bảo không còn tạo ra được ion nữa thì tế bảo sẽ ngừng hoạt động.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Lâm Thúy Khang
08:15 - 05/07/2021

câu 1 : đáp án là C