Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 19)

  • 109019 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về phát âm

A. cleaned /kli:nd/: đuôi –ed được phát âm là /d/

B. learned có 2 cách phát âm. Nếu learned là tính từ thì –ed được phát âm là /id/.

Nếu learned là động từ ở dạng quá khứ/quá khứ phân từ thì –ed được đọc là /d/.

C. opened /’oupənd/: đuôi –ed được phát âm là /d/

D. leaned /li:nd/: đuôi –ed được phát âm là /d/

=> Phương án B đuôi –ed được phát âm là /id/, các phương án còn lại phần gạch chân được phát âm là /d/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 2

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về phát âm

A. vision /'vi ʒn/(n): tầm nhìn

B. decision /di'siʒn/(n): sự quyết định

C. compulsion /kəm'pʌl∫n/(n): sự cưỡng bức, sự ép buộc

D. provision /prə'viʒn/(n): sự cung cấp

=> Phương án C đuôi –sion được phát âm là /∫n/, còn các đáp án khác được phát âm là / ʒn/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other tthe position of primary stress in each of the following questions.hree in 

Question 3

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về phát âm

A. volunteer / ˌvɒlən'tiər/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi –eer nhận trọng âm.

B. vocation /voʊ'keiən/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

C. attendance /ə'tendəns/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –ance không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm không rơi vào âm /ə/.

D. compulsory /kəm'pʌlsəri/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –y làm trọng âm dịch ba âm từ cuối lên.

=> Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 4:

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về phát âm

A. organization /ˌɔ:gənai'zei∫n/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư. Vì theo quy tắc đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

B. orphanage /'ɔ:fənidʒ/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi –age không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm không rơi vào âm /ə/.

C. mountainous /'maʊntənəs/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi –ous không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm rơi vào nguyên âm đôi /aʊ/.

D. time-consuming /'taimkənˌsju:miɳ/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc tính từ ghép (N-Ving) thì trọng âm rơi vào danh từ.

=> Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm thứ nhất.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 5: Higher general education is based on theoretical expertise and might be contrasted  with higher vocational education, which concentrating on both practice and theory.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về cấu trúc

Cấu trúc:

+ to be based on st: dựa vào cái gì

+ concentrate on = focus on: tập trung vào

+ contrast with: trái ngược với

Tạm dịch: Giáo dục đại học dựa trên cơ sở thành thạo về lí thuyết và nó trái ngược với giáo dục dạy nghề, tập trung vào cả lí thuyết lẫn thực hành.

Which thay co vocational education nên sau which cần động từ chia theo thì của câu. Do đó: concentrating => concentrates


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận