Tuyển tập đề thi thử Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 25)

  • 109405 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 1

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức trọng âm

A. photograph /'fəʊtəgɑ:f/                                     B. photography /fə'tɒgrəfi/

C. photographer /fə'tɒgrəfə/                                 D. enthusiast /ɪn'θju:ziæst/

=> Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 2

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức trọng âm

vào âm tiết đầu.

A. reserve /rɪə:v/ : từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài.

B. leopard /'lepəd/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.

C. wildlife /'wʌɪl(d)laɪf/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc danh từ ghép thì trọng âm rơi vào từ đầu.

D. beauty /‘bju:ti/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài.

=> Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trong âm rơi vào âm tiết đầu.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 3

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức phát âm

A. bamboo /bæm'bu:/                                             B. good /gʊd/

C. foot /fʊt/                                                            D. cook /kʊk/

=> Phương án A “oo" được phát âm là /u:/, các đáp án còn lại được phát âm là /ʊ/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 4

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức phát âm

A. mutual /'mju:t∫(ə)l/                                             B. enthusiasm /ɪn'θju:zɪaz(ə)m/

C. rumour /'ru:mə/                                                  D. stdent /'stju:d(ə)nt/

=> Phương án C “u" được phát âm là /u:/, các đáp án còn lại được phát âm là /ju:/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5. If you knew he was ill, why ______ you ________ to see him?

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức câu điều hiện loại 2 - câu điều kiện không có thực ở hiện tại:

If+ S + V-ed, S + would/ could/ should/might...+ V-inf

Dựa theo nghĩa của câu ta chọn B.

Dịch nghĩa: Nếu bạn biết anh ấy bị ốm, tại sao bạn không đến thăm anh ấy?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

83%

0%

17%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Phước

1 năm trước

Lê Thị Ánh

1 năm trước

Kiều Oanh nguyễn

V

1 năm trước

Võ Thị Aanh Thư

K

1 năm trước

Kiều Anh Nguyễn Thị

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

Bình luận


Bình luận