(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Chuyên Hàn Thuyên, Bắc Ninh có đáp án

  • 609 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Loại nucleotit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử rARN?

Xem đáp án

Phương pháp:

Đơn phân cấu tạo nên phân tử rARN: Uraxin, Ađênin, Xitôzin, Guanin.

Cách giải:

Loại nucleotit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử rARN: Timin.

Chọn A.


Câu 2:

Hình vẽ dưới đây mô tả kĩ thuật dung hợp tế bào trần thực vật.

Hình vẽ dưới đây mô tả kĩ thuật dung hợp tế bào trần thực vật.  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quy trình trên? (ảnh 1)

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quy trình trên?

Xem đáp án

Phương pháp:

Dung hợp tế bào trần là sự hợp nhất của các tế bào sôma không có thành tế bào của các cá thể hoặc các loài khác nhau và sau đó tái sinh cây lai từ các tế bào đã dung hợp.

Cách giải:

A. Là phương pháp lai tế bào của 2 loài khác nhau. → đúng

B. Giai đoạn (3) là nuôi cấy tế bào để tạo ra cây lai. → đúng

C. Giai đoạn (2) là tạo điều kiện cho 2 tế bào dung hợp. → đúng

D. Giai đoạn (1) là loại bỏ màng tế bào thực vật. → sai. Giai đoạn (1) là loại bỏ thành tế bào thực vật.

Chọn D.


Câu 3:

Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là

Xem đáp án

Phương pháp:

Thực vật không có cơ quan hô hấp chuyên trách. Hô hấp diễn ra trong mọi cơ quan của cơ thể thực vật, đặc biệt là các cơ quan đang có các hoạt động sinh lý mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa và quả đang sinh trưởng…

Cách giải:

Khí khổng – cơ quan trao đổi khí của thực vật chủ yếu nằm trên lá.

Chọn B.


Câu 4:

Có bao nhiêu loài sinh vật sau đây không hô hấp bằng mang?

(1) tôm                            (2) cua                         (3) châu chấu

(4) trai                             (5) giun đất                 (6) ốc

Xem đáp án

Phương pháp:

Động vật thân mềm, chấn khớp hô hấp bằng mang: tôm, cua, trai, ốc

Châu chấu hô hấp qua hệ thống ống khí

Giun đất hô hấp qua da

Cách giải:

Các loài động vật không hô hấp qua mang là: (3) châu chấu; (5) giun đất.

Chọn A

Câu 5:

Nội dung định luật Hacđi – Vanbec đề cập đến vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

Nội dung định luật Hacđi – Vanbec: Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng một quần thể ngẫu phối, thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng duy trì không đổi qua các thế hệ.

Cách giải:

Nội dung định luật Hacđi – Vanbec đề cập đến vấn đề: Trạng thái ổn định về cấu trúc di truyền của quần thể qua các thế hệ.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận