(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Ninh Giang, Hải Dương có đáp án

  • 550 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi nói về đột biến gen, kết luận nào sau đây sai?

Xem đáp án

Phương pháp:

- Đột biến gen trội đều được biểu hiện ngay ra kiểu hình, đột biến gene lặn chỉ được biểu hiện ở thể đồng hợp lặn

- Đột biến gene có thể phát sinh ngay cả khi có và không có tác nhân gây đột biến

- Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng của tác nhân gây đột biến và đặc điểm cấu trúc của gen

- Thể đột biến là cơ thể mang gene đột biến được biểu hiện ra kiểu hình

Cách giải:

A, S: Nếu là đột biến gene lặn ở trạng thái dị hợp tử thì không biểu hiện ra kiểu hình

B, Đ: Đột biến gene có thể phát sinh ngay cả khi có và không có tác nhân gây đột biến

C, Đ: Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng của tác nhân gây đột biến và đặc điểm cấu trúc của gen

D, Đ: đột biến gene trội luôn được biểu hiện ra kiểu hình

Chọn A.


Câu 2:

Ở thỏ đực, một tế bào của cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường, tạo giao tử. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I . Tạo ra 4 giao tử.

II. Tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

III. Có thể không tạo ra giao tử Ab.

IV. Tạo ra loại giao tử mang alen B với xác suất là 1/2.

Xem đáp án

Cách giải:

I, S: chỉ tạo tối đa 2 loại giao tử

II, Đ: 1 tế bào tạo tối đa 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau 50:50

III, Đ: nếu tế bào này tạo ra giao tử AB và ab thì không tạo ra Ab và aB

IV, Đ: Trong 2 giao tử tạo ra, sẽ có 1 trong 2 giao tử mang alen B với tỷ lệ ½

Chọn C.


Câu 3:

Ở cấp độ phân tử nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cấu trúc

Xem đáp án

Phương pháp:

Nguyên tắc bổ sung có trong: DNA mạch kép, rRNA và tRNA

Cách giải:

AND mạch kép cấu trúc theo nguyên tắc bổ sung: A=T; GX và ngược lại

Chọn C.


Câu 4:

Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Phương pháp:

- Đột biến đa bội là đột biến xảy ra ở tất cả các cặp NST. Cônsixin thường được dùng để ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật

- Đột biến đa bội lẻ không có khả năng sinh sản hữu tính vì số NST trong cặp tương đồng lẻ, gây trở ngại trong quá trình sinh sản. Dạng đột biến đa bội chẵn vẫn có khả năng sinh sản

- Đột biến đa bội làm hàm lượng DNA trong nhân tăng lên gấp bội

- Sự không phân ly của 1 NST trong nguyên phân của tế bào xôma ở một cơ thể có thể tạo ra thể khảm

Cách giải:

A, Đ

B, S: Thể đa bội chẵn vẫn có khả năng sinh sản hữu tính

C, S: Thể lệch bội là thể đột biến số lượng NST chỉ liên quan tới 1 hoặc 1 số cặp NST nên có hàm lượng DNA tăng lên hoặc giảm bớt

Chọn A.


Câu 5:

Trong số các tính chất của mã di truyền, hiện tượng thoái hóa mã di truyền là:

Xem đáp án

Phương pháp:

Đặc điểm của mã di truyền:

- Là mã bộ ba: Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nucleotit mà không gối lên nhau

- Có tính phổ biến: Tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền

- Có tính thoái hóa: Nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin

- Có tính đặc hiệu: Một bộ ba mã di truyên chỉ mã hoá cho một axit amin

Cách giải:

D, Đ: Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, trừ AUG và UGG.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận