(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Sinh học có đáp án (Đề 7)

  • 216 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Người ta phát hiện nhiễm sắc thể số 2 của một loài động vật bị đột biến cấu trúc NST theo trình tự sau đây:

AB.CEFDG → AEC.BFDG → AEC.DFBG.

Đột biến trên thuộc dạng nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D 


Câu 2:

Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của prôtêin?

Xem đáp án

Chọn đáp ám D 


Câu 3:

Ở bí ngô, khi lai phân tích một cây quả dẹt thu được đời con có tỉ lệ 1 dẹt: 2 tròn:1 dài. Theo lí thuyết, nhận xét nào sau đây phù hợp với dữ liệu trên?

Xem đáp án

Chọn đáp án D 


Câu 4:

Khi nói về vai trò của quá trình hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án C 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận