Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 (Đề 1)

  • 18307 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on you answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. 

      Glaciers are large masses of ice on land that show evidence of past or present movement. They grow by the gradual transformation of snow into glacier ice. A fresh snowfall is a fluffy mass of loosely packed snowflakes, small delicate ice crystals grown in the atmosphere. As the snow ages on the ground for weeks or months, the crystals shrink and become more compact to form firm, a much whole mass becomes squeezed together into a more dense form, granular snow. As new snow falls and buries the older snow, the layers of granular snow further compact to form firm, a much denser kind of snow, usually a year or more old, which has little pore space. Further burial and slow cementation- a process by which crystals become bound together in a mosaic of intergrown ice crystals- finally produce solid glacial ice. In this process of recrystallization, the growth of new crystals at the expense of old ones, the percentage of air is reduced from about 90 percent for snowflakes to less than 20 percent for glacier ice. The whole process may take as little as a few years, but more likely ten or twenty years or longer. The snow is usually many meters deep by the time the lower layers are converted into ice. 

      In cold glaciers those formed in the coldest regions of the Earth, the entire mass of ice is at temperatures below the melting point and no free water exists. In temperate glaciers, the ice is at the melting point at every pressure level within the glaciers, and free water is present as small drops or as larger accumulations, in tunnels within or beneath the ice. Formation of a glacier is complete when ice has accumulated to a thickness (and thus weight) sufficient to make it move slowly under pressure, in much the same way that solid rock deep within the Earth can change shape without breaking. Once that point is reached, the ice flows downhill, either as a tongue of ice filling a valley or as thick ice cap that flows out in directions from the highest central area where the most snow accumulates. The up down leads to the eventual melting of ice. 

 Which of the following does the passage mainly discuss?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: 

Đoạn văn chủ yếu bàn về nội dung nào sau đây? 

A. Thiệt hại do sông băng                                       B. Vị trí của sông băng 

C. Ảnh hưởng của sông băng đến khí hậu                D. Sự hình thành sông băng

Thông tin: Glaciers are large masses of ice on land that show evidence of past or present movement. They grow by the gradual transformation of snow into glacier ice. A fresh snowfall is a fluffy mass of loosely packed snowflakes, small delicate ice crystals grown in the atmosphere. 

Tạm dịch: Sông băng là những khối băng lớn trên đất liền cho thấy bằng chứng về sự di chuyển trong quá khứ hoặc hiện tại. Chúng phát triển bởi sự biến đổi dần dần của tuyết thành băng của sông băng. Một trận tuyết mới rơi là một khối bông tuyết mềm xốp lỏng lẻo, những tinh thể băng nhỏ tinh tế được hình thành trong khí quyển. 

Chọn D.


Câu 2:

Which of the following will cause density within the glacier to increase?

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: 

Cái nào sau đây sẽ khiến mật độ trong sông băng tăng lên? 

A. Áp lực từ trọng lượng của tuyết mới                   B. Tăng hàm lượng nước và không khí

C. Thời gian dài của bóng tối và sự thay đổi nhiệt độ      D. Chuyển động của sông băng

Thông tin: As new snow falls and buries the older snow, the layers of granular snow further compact to form firm, a much denser kind of snow, usually a year or more old, which has little pore space. 

Tạm dịch: Khi tuyết mới rơi xuống và vùi lấp lớp tuyết cũ hơn, các lớp tuyết dạng hạt sẽ nén chặt hơn nữa để tạo thành khối cứng, một loại tuyết dày đặc hơn, thường là một năm tuổi trở lên, có rất ít lỗ rỗng.

Chọn A.


Câu 3:

The word "bound" in paragraph 1 is closest in meaning to ________.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: 

Từ "bound" (liên kết) trong đoạn 1 gần nghĩa nhất với ________. 

A. chosen: được chọn                                              B. covered: được bao phủ 

C. held: được tổ chức                                               D. planned: được lên kế hoạch

Thông tin: Further burial and slow cementation- a process by which crystals become bound together in a mosaic of intergrown ice crystals- finally produce solid glacial ice.  

Tạm dịch: Quá trình chôn lấp sâu hơn và quá trình xi măng hóa chậm - một quá trình mà các tinh thể liên kết với nhau trong một bức tranh khảm các tinh thể băng xen kẽ nhau - cuối cùng tạo ra băng rắn.

Chọn C. 


Câu 4:

The word "converted" in paragraph 1 is closest in meaning to _________.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: 

Từ "converted" (chuyển thành) trong đoạn 1 gần nghĩa nhất với ________. 

A. delayed: trì hoãn                                                 B. changed: thay đổi 

C. promoted: thúc đẩy, xúc tiến                               D. dissolved: giải thể 

Thông tin: The snow is usually many meters deep by the time the lower layers are converted into ice.

Tạm dịch: Tuyết thường sâu nhiều mét vào thời điểm các lớp bên dưới chuyển thành băng.

Chọn B. 


Câu 5:

In temperate glaciers, where is water found?

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: 

Trong các sông băng ôn đới, nước được tìm thấy ở đâu? 

A. Trong một lớp mỏng bên dưới lớp cứng             B. Trong các vũng ở các độ sâu khác nhau

C. Chỉ gần bề mặt                                                    D. Trong đường hầm 

Thông tin: In temperate glaciers, the ice is at the melting point at every pressure level within the glaciers, and free water is present as small drops or as larger accumulations, in tunnels within or beneath the ice.

Tạm dịch: Ở các sông băng ôn đới, băng ở điểm tan chảy ở mọi mức áp suất bên trong sông băng và nước tự do tồn tại dưới dạng những giọt nhỏ hoặc tích tụ lớn hơn, trong các đường hầm bên trong hoặc bên dưới băng. 

Chọn D. 


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hạ Lan

N

2 năm trước

Nguyễn Hà

M

2 năm trước

Mai Thuy Nguyen

L

2 năm trước

Linhgiang Phamnguyen

Bình luận


Bình luận

Văn Thuận
20:24 - 27/05/2022

Câu 8: Đáp án là B