Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 (Đề 14)

  • 10175 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: phát âm đuôi “ed”

A. /kən'tɪnȷu:d/                   B. /mɪkst/                      C./drest/      D./haɪkt/ 

Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

* Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

- Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức: phát âm

A. /dɪ'zaɪn/                         B./prɪ’zə:v/                    C./'fɪzɪkəl/      D. /'beɪşɪk/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức: trọng âm

A. /ad’ventʃə/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

B. /ad'vɑ:ntɪdʒ/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

C. /ædvətaiz/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

D. /ədvə:biəl/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức: trọng âm

A. /'æktə/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

B. /rʌbɪʃ/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

C. /'kɔkteɪl/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

D. /kə’rɪə/, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions 

The captain as well as all the passengers __________ very frightened by the strange noise on their last voyage.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức: sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Chủ ngữ là 2 danh từ nối nhau bằng as well as nên động từ chia theo danh từ trước, captain là số ít nên loại A và D 

B và C khác nhau về thì, ta chọn thì quá khứ vì dù không có thời gian xác định nhưng phải tự hiểu là câu này có nội dung kể lại sự việc chứ không phải thói quen

Tạm dịch: Cơ trưởng cũng như tất cả các hành khách đều rất hoảng sợ trước tiếng động lạ trong chuyến hành trình cuối cùng của họ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 tháng trước

Hạ Lan

N

2 tháng trước

Nguyễn Hà

M

2 tháng trước

Mai Thuy Nguyen

L

1 tháng trước

Linhgiang Phamnguyen

Bình luận


Bình luận