Tổng hợp đề thi thử Tiếng Anh có lời giải (Đề số 1)

  • 22172 lượt thi

  • 78 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction

After analyzing the steep rise in profits according to your report, it was convinced that your analyses were correct

Xem đáp án

Đáp án là Sai ở A vì:

Phía trước có hiện tượng rút gọn dùng phân từ, nên cần nghĩ trước tiên đến việc hai mệnh đề phải cùng chủ ngữ.

Ở đây, It mà làm chủ ngữ cho Analyzing thì không ổn, đổi It was


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction

Bill was about average in performance in comparison with other students in his class

Xem đáp án

Đáp án là C.

the other thay vì other bởi vì the trong đây ám chỉ số học sinh còn lại trong lớp, tức là số đó xác định nên phải dùng the.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận