Trắc nghiệm Phương trình đường thẳng có đáp án (Thông hiểu)

  • 156 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tam giác ABC. Hỏi mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Vì BC⊥AH nên BC là một véc tơ pháp tuyến của AH nên A đúng.

- Véc tơ BC là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng BC nên B đúng.

- Không phải lúc nào các đường thẳng cũng có hệ số góc, vẫn xảy ra các trường hợp một trong ba đường thẳng đó không có hệ số góc nên C sai.

- Đường trung trực của AB vuông góc với AB nên nhận AB làm VTPT.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đường thẳng Δ vuông góc với đường thẳng AB, với A (−2; 1) và B (4; 3).

Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là

Xem đáp án

Ta có AB = (6; 2). Đường thẳng Δ vuông góc với đường thẳng AB nên nhận   làm một vectơ pháp tuyến, do đó Δ có một vectơ chỉ phương là c=1;-3

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho đường thẳng (d): 3x – 7y + 15 = 0. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án A: n=3;-7 là vec tơ pháp tuyến của d nên u=7;3 là VTCP của d

Đáp án B: (d): 3x – 7y + 15 = 0 y=37x+157 nên có hệ số góc k=37

Đáp án C: Điểm O (0; 0) không thuộc d vì 3.0-7.0+150

Đáp án D: Giả sử N5;0d: 3x – 7y + 15 = 0 3.5-7.0+15=0 (vl)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho (d): x=1-ty=3+2t điểm nào sau đây thuộc d?

Xem đáp án

Thay x = -1; y = - 3 vào phương trình đường thẳng d:

Thay x = -1; y = 2 vào phương trình đường thẳng d:

Thay x = 2; y = 1 vào phương trình đường thẳng d:

=> (2;1) thuộc đường thẳng d

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Toạ độ giao điểm của hai đường thẳng 4x − 3y – 26 = 0 và 3x + 4y – 7 = 0.

Xem đáp án

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng là nghiệm hệ phương trình:

Vậy tọa độ giao điểm là (5; -2)

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận