20 Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh cực hay có đáp án (Đề số 9)

  • 93745 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Âm /ed/ trong từ passed được phát âm là /t/, trong các từ còn lại được phát âm là /d/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A
Âm /s/ trong sugar được phát âm là /ʃ/, trong các từ còn lại được phát âm là /s/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D
Trọng âm chính của từ memorial rơi vào âm thứ 2, các từ còn lại có trọng âm chính rơi vào âm thứ 3


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B
Trọng âm chính cuả từ correspond rơi vào âm thứ 3, các từ còn lại có trọng âm chính rơi vào âm thứ 1


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
The Concorde can fly across the Atlantic without re-fueling and carrying 11 tons of freight.

Xem đáp án

Đáp án C

Carrying => carry. Theo cấu trúc song hành thì giữa động từ can fly ….and carry
Tạm dịch: Máy bay Concorde có thể bay ngang qua Đại Tây Dương mà không cần phải nạp thêm nhiên liệu giữa chặng và có thể tải được trọng lượng hàng đến 11 tấn


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nuôi-cá Và Trồng-thêm-rau

.

1 năm trước

Lê Minh Thuỵ Vy

niceeeeeee
T

1 năm trước

Thái Trần

t

2 tháng trước

thu phương

Bình luận


Bình luận