20 Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh cực hay có đáp án (Đề số 14)

  • 93748 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

-    concemed/kan'sɜ:nd/ (v-past/ adj): quan tâm, liên quan

E.g: Her attitude concerned me.

-    raised /reizd/ (v-past): nuôi, tăng

E.g: The government raised taxes.

-    developed /di'vel.əpt/ (v-past): phát triển

They developed a new policy to deal with the problem.

-    returned /ri’tɜ:nd/ (v-past): trở lại, trở về

E.g: They returned home after many years of travelling.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

-    educate /'edʒ.u.keit/ (v): giáo dục

E.g: Many children are educated at home.

-    eliminate /i'lɪm.ɪ.neɪt/ (v): loại trừ, loại bỏ

E.g: Water helps eliminate toxins form your system.

-    certificate /sə'tɪf.ɪ.kət/ (n): chứng ch, giấy chứng nhận

E.g: We need your birth certificate.

-    dedicate /'ded.ɪ.keɪt/ (v): cống hiến, hiến dâng

E.g: He dedicated his life to his career.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Chọn Đáp án B.

-    restaurant /’res.trɒnt/ (n): nhà hàng

E.g: He works in a big restaurant.

-    assistance /ə'sis-təns/ (n): sự giúp đỡ

E.g: We are able to run our own business because of their financial assistance.

-    usually /juʒə'wəli/ (adv): thưng xuyên

E.g: My mother usually goes shopping on the weekend.

-    compliment /’kɒm.plɪ.mənt/ (n,v): li khen, khen ngợi

E.g: My mother always pays me a compliment when I get good marks.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Chọn đáp án A

-    economics /,i:.kə’nɒm.ɪks/ (n): kinh tế học

-    biology /baɪ'ɒl.ə.dʒi/ (n): sinh vật học

-    experiment /ɪk'sper.ɪ.mənt/ (n): thí nghiệm

E.g: We are conducting an experiment to test the effectiveness of the new drug.

philosophy /fɪ'lɒs.ə.fi/ (n): triết học


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

I think you will be home and dry in the interview because you have many years of teaching experience and good academic qualifications.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

- be successful: thành công

- be unsuccessful: không thành công

- be satisfied: hài lòng, thỏa mãn

- be unsatisfied: không hài lòng, không thỏa mân

- be home and dry/ be home free: thành công, xuôi chèo mát mái

Do đó: be home and dry   be unsuccessful

Dịch: Tôi nghĩ bạn sẽ thành công trong cuộc phỏng vấn vì bạn có nhiều năm kinh nghiệm dạy học và bằng cấp tốt.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nuôi-cá Và Trồng-thêm-rau

.

1 năm trước

Lê Minh Thuỵ Vy

niceeeeeee
T

1 năm trước

Thái Trần

t

2 tháng trước

thu phương

Bình luận


Bình luận